NÖBETÇİ NOTERLİK

Hukuki Danışmanlık – 10599

Ankara, 03.04.2019

Özü: Nöbetçi Noterlik Uygulaması

........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA

........................ NOTERLİĞİNE


Adalet Bakanlığınca, iş dünyasının farklı kesimleri, ticaret ve sanayi odaları ile vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine hafta sonlarında hizmet vermek üzere 6 Nisan 2019 tarihinden itibaren nöbetçi noterlik uygulamasına geçilmesi hususunda kamuoyuna yapılan açıklamalar ve Birliğimize iletilen 02.04.2019 gün ve 10595 sayılı yazılarının Yönetim Kurulunun 02.04.2019 günlü toplantısında görüşülmesi sonucu;


Noter odalarınca belirlenerek Türkiye Noterler Birliği internet sitesinde duyurulacak nöbetçi noterlerin, iş günlerinde yapılması kanunen zorunlu bulunan (protesto gibi) işlemler dışındaki noterlik işlemlerini Cumartesi ve Pazar günlerinde de yapabileceklerinin,


Ülkemiz genelinde mesai saatlerinin farklılık arz etmesi nedeniyle, nöbetçi noterliklerdeki yeknesaklığı ve mesai saatlerindeki farklılıktan kaynaklanabilecek sorunları önlemek amacıyla, nöbetçi noterliklerin resmi tatil günleri hariç olmak üzere, sadece hafta sonlarında, 09.00-17.00 saatleri arasında hizmet vereceklerinin,


İstanbul’un Anadolu yakasında (iki noterlik) ve Avrupa yakasında (iki noterlik) olmak üzere üzere toplam dört noterliğin; Ankara ve İzmir illerinde ikişer noterliğin; diğer il merkezlerinde de birer noterliğin nöbetçi noter olarak faaliyette bulunacaklarının,


Nöbetçi noterliklerin belirlenmesi ile Cumartesi ve Pazar günlerinde, farklı noterlerin nöbetçi olmasının noter odalarının takdirinde olacağının,


Nöbetçi noterler tarafından hafta sonları yapılacak noterlik işlemlerine, yapıldığı tarihli yevmiye numarasının verilebilmesi için Birliğimiz Bilgi İşlem Müdürlüğünce gerekli çalışmanın yapıldığının,


Nöbetçi noterlik çalışmalarında da işlemlerin Noterlik Kanunu, Yönetmeliği ve İşlem Formülleri ile NBS’ deki düzenlemeler ve şekil şartlarına uygun olarak yapılmasına devam olunması gerektiğinin,


Duyurulmasına karar verilmiştir.


Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.Dursun CİN


Başkan
Eki : Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünün


02.04.2019 gün ve 10595 sayılı yazısı
(GENEL YAZI: 57)