BEDELLİ ASKERLİK VEKALET ÖRNEĞİ

  • Beni temsilen Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Askerlik Şube Daire Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ilgili birimlerine bedelli askerlik için müracaatlarda bulunmaya, dilekçe ve beyanlar vermeye, nüfus aile kayıt örneği, ikamet tezkeresi, ilmühaber kağıdı, nüfus kayıt örneği, adrese dayalı ikametgah ilmühaber kağıdı, nüfus cüzdanı örneği sağlık raporu ve her türlü evrak ve belgeleri elden alıp vermeye, tanzim ve imzaya, bedelli askerlik meblağlarını ilgili banka veya kuruma yatırmaya makbuz ve dekontları imzaya,Tezkeremi teslim almaya, alındı evrak ve belgeleri imzalamaya, seferberlik görev emrini tebliğ almaya, tebliğ ve tebellüğe bedelli askerlik ile ilgili olarak her türlü evrak ve belgeleri imzalaya, gerekli taahhüt, muvafakat ve beyanlarda bulunmaya, Nüfus müdürlüklerinden her türlü evrakları talep edip almaya harç,rüsum vesairleri ödemeye bedelli askerlik ile ilgili benim yapmam gereken her türlü iş ve işlemi başından sonuna kadar takip edip imzası ile sonuçlandırmaya

  • Adıma
    Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilindeki bilcümle Ordu Komutanlıkları,Askerlik Şubelerine bedelli askerlik ile ilgili müracaatlarda bulunmaya,bedelli askerlik ile ilgili her türlü beyan, dilekçe, muvafakat ve taahhütlerdebulunmaya, bedelli askerlik bedellerini ilgili veznelere, bankalara, ilgili Türkiye Cumhuriyeti Hudutları DAHİLİNDEKİ bilumum T.C. Ziraat Bankasının merkez veya şubelerine, PTT Müdürlüklerine yatırmaya, bunlarla ilgili makbuzları almaya, yazılı ve sözlü müracaatlarda bulunmaya, elden evrak alıp vermeye, teslim ve tesellüm tutanaklarını imzalamaya, bedelli askerlik ile ilgili benim yapmam gereken tüm iş ve işlemleri başından sonuna kadar imzası ile neticelendirmeye,