Noter Başkâtibi İken Noter Vekilliği Yapan Davacının Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Yükümlülüğü Bulunmadığı Hk

 • T C.

  DANIŞTAY

  ÜÇÜNÇÜ DAİRESİ

  1999/3831 ESAS

  05.04.2001

  2001/1209 KARAR


  Noter Başkâtibi İken Noter Vekilliği Yapan Davacının Gelir Vergisi Beyannamesi Verme Yükümlülüğü Bulunmadığı Hk


  İstemin Özeti: Noter başkâtibi iken, 1.4.1997-7.10.1997 tarihleri arasında noter vekilliği yapan ve bu görevi boyunca kendisine ödenen vekâlet ücreti nedeniyle gelir vergisi beyannamesini vermeyen davacı adına re’sen takdir yoluyla salınan ağır kusur cezalı gelir vergisi ve fon payına karşı açılan davada; 1512 sayılı Noterlik Kanununun 33.maddesinde, noterliklerde herhangi bir sebeple boşalma halinde, noterliği vekâleten yürüten görevliye verilecek ücretin kendi aylık ve ücretinden az ve noterliğin safi gelirinin yazısından fazla olmamak üzere, noter odasınca tayin olunacağı ve noterlik gelirinden ödeneceği, noterliğin aylık gayrisafi gelirinden, noterlik aidatı, vekâlet ücreti ve noterliğin diğer giderleri ayrıldıktan sonra kalan kısmın vekil tarafından Türkiye Noterler Birliği’ne gönderileceğinin kurala bağlandığı, bu hüküm uyarınca vekâlet süresi içinde elde edilen gelirin Noterler Birliğine ait olduğu, vekile ise ücret ödendiği açık olup, beyanname verme yükümlülüğü bulunmayan davacı adına yapılan tarhiyatta kanuna uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle tarhiyatı kaldıran... Vergi Mahkemesinin... Gün ve... Sayılı kararının; davacı adına yapılan tarhiyatta kanuna aykırılık bulunmadığı ileri sürülerek bozulması istenmiştir.

  Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir. Tetkik Hâkimi: Pelin Akça Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde ileri sürülen iddialar Vergi Mahkemesi kararının bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

  Savcı: Ahmet Alaybeyoğlu

  Düşüncesi: Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp Vergi Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir. Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle Vergi Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

  TÜRK MİLLETİ ADINA Hüküm veren Danıştay Üçüncü Dairesince işin gereği görüşülüp düşünüldü: Dayandığı hukuki ve kanuni nedenlerle gerekçesi yukarıda açıklanan Vergi Mahkemesi kararı, aynı gerekçe ve nedenlerle Dairemizce de uygun görülmüş olup, temyiz istemine ilişkin dilekçede ileri sürülen iddialar, sözü geçen kararın bozulmasını sağlayacak durumda bulunmadığından, temyiz isteminin reddine ve kararın onanmasına, 5.4.2001 gününde oybirliğiyle karar verildi.