MURİSTEN KALAN PARA VE SİLAH

  • =MURİSTEN İNTİKAL EDEN BANKA HESABI= Murisimiz ve babamız ...... ölümü nedeniyle diğer mirasçılarla birlikte bizede her türlü yolla intikal eden veya edecek olan T.C. Hudutları dahilinde kain bilumum bankaların merkez veya şubelerindeki bilumum hesaplardaki paralardan hissemize düşen kısmını tahakkuk etmiş ve edecek faizleri ile birlikte almaya, ahzu kabza, karşılığında imzası gereken alındı belgesi ve ibranameleri imzaya, ilgili banka tarafından hissemize isabet eden paradan kesilip iadesi gereken veraset ve intikal vergilerini, iadeyi yapacak vergi dairelerinden ve ilgili mercilerden talep ve almaya, ahzu kabza, karşılığında imzası gereken makbuz ve ibranameyi imzaya, bu konularda banka şubesi nezdinde yapabileceğimiz her türlü işlemleri neticelendirerek gereken evrak belgeyi imzalamaya, ayrıca =MURİSTEN İNTİKAL EDEN SİLAH= Murisimiz ve babamız ...... ölümü nedeniyle diğer mirasçılarla birlikte bizede her türlü yolla intikal eden veya edecek olan bilumum ateşli silahları dilediğine dilediği bedel ve şartlarla satmaya veya kayıtsız şartsız ve bedelsiz olarak hibe etmeye, sözleşmelerini imzalamaya, satış bedellerini almaya, gerektiğinde hissedarlar lehine feragatlerde bulunmaya bunları imzalamaya,