KAPANIŞ VE AÇILIŞLARDA TEK YEVMİYE

 • Hukuk- 891


  Ankara, 16/01/2014


  Özü: Fiziki ortamda tutulacak ticari defterlerde onay yenilemesi hk.
  ........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA


  ........................ NOTERLİĞİNE
  İlgi: 19.12.2012 tarihli ve Hukuk – 24667 (129) sayılı genel yazı.
  İlgi genel yazıyla duyurulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının müştereken hazırladığı ve 19 Aralık 2012 tarihli, 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ’in;


  1) 13’üncü maddesinde açılış onayı yapılacak defterlere, onay zamanına, pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda uygulanacak usule, 14’üncü maddesinde de açılış onayının yapılış şekline,


  2) 15’inci maddesinde kapanış onayı yapılacak defterlere, onay zamanına ve yapılış şekline,


  3) 16, 17 ve 18’inci maddelerinde ise onay yenilemesi yapılacak defterlere ve yapılış şekline,


  ilişkin hükümlere yer verilmiştir.  Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere; fiziki ortamda tutulan ticari deflerlerle ilgili olarak noterliklerde yapılacak onaylamalar, açılış onayı, kapanış onayı ve onay yenilemesi şeklinde üç tür olarak belirlenmiştir.
  Kapanış onayı ile yenileme onayının yapılış şekilleri ile tek veya çift yevmiye numarası verilmek suretiyle mi yapılacağı hususunda noterlikler arasında farklı uygulamalar olduğunun anlaşılması nedeniyle konu, Yönetim Kurulunun 15.01.2014 günlü toplantısında görüşülmüş ve aşağıdaki hususların duyurulmasına karar verilmiştir.
  1) KAPANIŞ ONAYI  Kapanış onayına tabi olan defterler, yevmiye ve yönetim kurulu karar defterleri olup, defteri kebir ve envanter defterleri ise kapanış onayına tabi değildir.  Yevmiye defterinin, izleyen hesap döneminin altıncı ayının,


  Yönetim kurulu karar defterinin, izleyen hesap döneminin birinci ayının,


  sonuna kadar notere ibraz edilip onaylanması zorunludur.  Bu kapanış onayı, son kaydın altına noterce “GÖRÜLMÜŞTÜR” ibaresinin yazılması ile mühürlenmesi ve imzalanması suretiyle yapılacaktır.
  Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar yapılabilir.  2) ONAY YENİLEMESİ  Kapanış onayına tabi olan yevmiye ve yönetim kurulu karar defterleri ile kapanış onayına tabi olmayan defteri kebir ve envanter defterlerinde yeterli yaprak bulunması halinde, yeni bir defter açılışı yapılmadan izleyen hesap döneminde de bu defterlerin kullanılması mümkün bulunmaktadır.


  Ancak, bu defterlerin yeni hesap döneminde de kullanılmasına devam edilebilmesi için yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde bu defterlerde onay yenilemesinin yapılması zorunludur. Onay yenilemede defterlerin türünün değiştirilemeyeceğinin de hatırda tutulması icap etmektedir.  Yevmiye ve yönetim kurulu karar defterlerinde onay yenilemenin şekli:


  Son kaydın altına “GÖRÜLMÜŞTÜR” ibaresinin ve bunun yanında da onay yenilemesi olarak;


  a) Bu Tebliğin 14 üncü maddesinde açılış onayında bulunması gerektiği hüküm altına alınan hususlarda bir değişiklik olmuşsa bu değişikliklerin,


  b) Defterin kalan sayfa adedinin,


  c) Kullanılmaya devam edileceği hesap döneminin,


  ç) Onay tarihinin,


  yazılması ve onay makamının resmi mühürü ile mühürlenerek imzalanması zorunludur.


  Bu durumda, defterlerin kalan sayfalarının tekrar mühürlenmesine ve sıra numarası verilmesine gerek bulunmamaktadır.  Defteri kebir ve envanter defterlerinde onay yenilemenin şekli:


  Defteri kebir ve envanter defterinde onay yenileme son kaydın yer aldığı sayfadan sonraki sayfaya yapılacaktır.  Son kaydın yer aldığı sayfadan sonraki sayfada onay yenilemesi olarak;


  a) Bu Tebliğin 14 üncü maddesinde açılış onayında bulunması gerektiği hüküm altına alınan hususlarda bir değişiklik olmuşsa bu değişikliklerin,


  b) Defterin kalan sayfa adedinin,


  c) Kullanılmaya devam edileceği hesap döneminin,


  ç) Onay tarihinin,


  yazılması ve onay makamının resmi mühürü ile mühürlenerek imzalanması zorunludur.


  Bu durumda, defterlerin kalan sayfalarının tekrar mühürlenmesine ve sıra numarası verilmesine gerek bulunmamaktadır.  3) Kapanış onayına tabi yevmiye ve yönetim kurulu karar defterlerinde yenileme onayının, Tebliğ’in 17’nci maddesinde açıklandığı şekilde, son kaydın altına konulacak “GÖRÜLMÜŞTÜR” ibaresinin yanında yenileme onay bilgilerinin yazılması suretiyle yapılması nedeniyle bu işlem tek yevmiye numarası altında yapılacaktır.


  Onaylama işlemlerinde, yukarıda belirtilen ifadelere yer verilmemesi ve belirtilen şekle uyulmaması halinde defterlerin ilgili mercilerce kabul edilmediğinin Birliğimize ulaşan bilgilerden anlaşılması nedeniyle, yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda işlem yapılması icap etmektedir.


  Bilgi edinilmesini rica ederim.


  Saygılarımla,


  Yunus TUTAR
  Başkan  (GENEL YAZI: 11 )

 • şimdi arakadaşlar defteri kebir sonra esnaf odasının karar defteri var elimde bunların ara tasdiki olacak bunlardamı tek yevmiye sonra bu genel yazıya göre tekde yapan var yine çift makbuzda kesen bunun hangisi doğru ara tasdikleri tek makbuzmu çift makbuzmu

 • Genel yazıda her nekadar tek makbuz keselir denilsede Müfettiş sorduğunda ne cevap vereceğiz aynı mefruşatta hem görüldü hem ara tastik (Yenileme) işlemi yapılmış ve sadece ara tastik (yenileme) harçı alınmış olacak görüldü işleminin harçı nerde diye sorduklarında ne cevap verilecek ikmal çıkacakmı çıkarsada tnb ödeyecekmi??? ödeyeceğini hiç sanmıyorum...
  Örnek olarak bir şahıs aynı vekalette A şahısa araç satış yetkisi B şahısa araç alım yetkisi verildiğinde imza harçını 2 almıyormuyuz??? alıyoruz...
  Benim uygulamam Noterlik kanunu yönetmeliği madde 102 göre hareket ettim ve görüldülerde gerekli harçımı aldım... ara tastik (yenileme) harçımı da aldım yani 2 makbuz kestim....

 • Mali Danışmanlık -18-1558
  Ankara, 28.01.2014
  Özü: Görüldü ve yenileme tasdiklerinin aynı yevmiyede yapılması ve harç uygulaması hk.
  ........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA
  ........................ NOTERLİĞİNE
  İLGİ: 16.01.2014 günlü ve Huk.891 (11) sayılı Genel Yazımız.
  İlgi Genel Yazımızla fiziki ortamda tutulacak defterlerle ilgili açılış, görüldü/kapanış ve yenileme tasdikleri yönünden açıklamalar yapılmıştır.
  Bu Genel Yazının 3 üncü maddesinde ise;
  “Kapanış onayına tabi yevmiye ve yönetim kurulu karar defterlerinde yenileme onayının (Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının müştereken hazırladığı ve 19 Aralık 2012 tarihli, 28502 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin) Tebliğin 17 nci maddesinde açıklandığı şekilde, son kaydın altına konulacak “GÖRÜLMÜŞTÜR” ibaresinin yanında yenileme onay bilgilerinin yazılması suretiyle yapılması nedeniyle bu işlem tek yevmiye numarası altında yapılacaktır.”
  şeklinde açıklama yapılmıştır.
  Bu açıklama üzerine noterliklerden gelen taleplerde, görüldü ve yenileme onaylarının ayrı ayrı işlemler olduğu belirtilerek, bunlardan tek yevmiye altında yapılsa dahi 492 sayılı Kanuna ekli (2) sayılı tarifenin “Defter tasdiki” başlıklı II-4 üncü fıkrası gereğince görüldü ve yenileme için ayrı ayrı harç tahsil edilmesi gerektiği ifade edilmiştir.
  Bu talepler üzerine konunun intikal ettirildiği Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 24.01.2014 günlü ve 8252 sayılı yazıda, yukarıda belirtilen Tebliğ hükümlerinden bahisle;

  “……
  Tebliğ hükümlerine göre, kapanış kaydına tabi olan yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defterlerinin yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde yapılacak olan kapanış ve onay yenileme işleminin bir arada yapılması gerekmektedir.
  ..…
  Öte yandan (492 sayılı) Kanunun 46 ncı maddesinde birbiriyle ilgili işler bir arada bulunursa en yüksek harç alınmasını gerektiren iş üzerinden bir harç alınacağı hükme bağlanmıştır.
  Bu itibarla, yeterli yaprakları bulunan yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defterlerinin kapanış ve onay yenileme işlemlerinin noterde bir yevmiye ile gerçekleştirilmesi halinde bir harç, kapanış ve onay yenileme işlemlerinin ayrı ayrı yevmiye numarası ile yapılması halinde ise her bir yevmiye numarası için ayrı ayrı harç tahsil edilmesi gerekmektedir.”
  denilmektedir.
  Buna göre yenileme onayına tabi yevmiye ve karar defterlerinin görüldü ve yenileme onayının birlikte ve tek yevmiye altında yapılması halinde bu işlemden tek harç alınması gerekmektedir.
  Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
  Saygılarımla,
  Yunus TUTAR
  Başkan
  Genel Yazı ( 20 )

 • bencede bir biriyle alakalı olmayan iki işlem kapanış/görüldü farklı bir işlem, onay yenileme farklı bir işlem, ancak noterler birliği kaç gün önce görülmüştür ve onay yenileme meşruhatını birleştirmiştir bilginize

 • [color=rgb(51, 68, 102)][size=16px]Mali Danışmanlık -[/size][/color][color=rgb(51, 68, 102)][size=16px]18-1558[/size][/color][color=rgb(51, 68, 102)][size=16px]Ankara, 28.01.2014Özü: Görüldü ve yenileme tasdiklerinin aynı yevmiyede yapılması ve harç uygulaması hk.[/size][/color][color=rgb(51, 68, 102)][size=16px]
  başlığında bile gerekli açıklama var zaten.....bir yevmiye diyor,müfettiş bu yazıyı önünüze koyarsa ne yapacaksınız değerli arkadaşlar...neye dayanarak iki yevmiye vuruyorsunuz?derse ne olacak...bunu da düşünmek lazım.Yeni TTK'ya göre TNB yeni yorum yapmış.[/size]
  [/color]

  *İnsanlar arasında iyilikten başka hiçbir üstünlük kabul etmem. Karakterin olmadığı yerde,<br />ne büyük sanatçı, ne de büyük mücadele adamı vardır. Orada var olan, zamanın yok ettiği,<br />içleri boş yaratıklardır. Bütün mesele, büyük görünmek değil, gerçekten büyük olmaktır.<br />*Beethoven*

  Mesaj 1 defa düzenlendi, son düzenleyen ibrahim dal ().

 • Yasa Çıkıyor, Genelge çıkıyor, Şu şu şöyle yapılacak diye uygulaması yok.


  İlgili bahse konu defterleri getirdi ne yapılacak; hangi kaşeler yaptırılmalı ve basılmalı.


  Defterin son kaydın altına İşbu defter......sahifede KAPATILMIŞ dır, dendi, kapanan defter bir sonraki sayfasından ARA TASDİK OLURMU? Kafam çok karışık.

 • Adem bey,,,, üstte,değerli meslektaşım Erkan Beyin alıntı yaptığı 16.01.2014 tarihli hukuk-891 sayılı yazıda belirtildiği şekilde biz kaşeleri yeniden yaptırdık.Yani ilk önce kaşeleri yenilemek gerek...kafa karışıklığı bizde de var,örneğin 2013 de kapatılan defteri 2014 ocak ayında ara tasdiki yaptırmak istiyorlar.Kapanan defter tekrar açılırmı?bence açılmaz o defter kapatılmıştır.Hatta,yeri gelmişken; Türkçede BİZ O DEFTERLERİ KAPATTIK diye de bir deyim mevcuttur.Ancak kapatılan deftere ara tasdiki yani devam tasdiki yapan arkadaşlar var.Yapacak bir şey yok.

  *İnsanlar arasında iyilikten başka hiçbir üstünlük kabul etmem. Karakterin olmadığı yerde,<br />ne büyük sanatçı, ne de büyük mücadele adamı vardır. Orada var olan, zamanın yok ettiği,<br />içleri boş yaratıklardır. Bütün mesele, büyük görünmek değil, gerçekten büyük olmaktır.<br />*Beethoven*

  Mesaj 1 defa düzenlendi, son düzenleyen ibrahim dal ().

 • [color=rgb(51, 68, 102)][size=16px]Tebliğ hükümlerine göre, kapanış kaydına tabi olan yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defterlerinin yeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı içerisinde yapılacak olan kapanış ve onay yenileme işleminin bir arada yapılması gerekmektedir.[/size][/color][color=rgb(51, 68, 102)][size=16px].…Öte yandan (492 sayılı) Kanunun 46 ncı maddesinde birbiriyle ilgili işler bir arada bulunursa en yüksek harç alınmasını gerektiren iş üzerinden bir harç alınacağı hükme bağlanmıştır.Bu itibarla,kapanış ve onay yenileme işlemlerinin ayrı ayrı yevmiye numarası ile yapılması halinde ise her bir yevmiye numarası için ayrı ayrı harç[/size][/color][size=16px] yeterli yaprakları bulunan yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defterlerinin kapanış ve onay yenileme işlemlerinin noterde bir yevmiye ile gerçekleştirilmesi halinde bir harç, [/size][size=16px] tahsil edilmesi gerekmektedir.”denilmektedir. Buna göre yenileme onayına tabi yevmiye ve karar defterlerinin görüldü ve yenileme onayının birlikte ve tek yevmiye altında yapılması halinde bu işlemden tek harç alınması gerekmektedir.
  Arkadaşlar,yazı dikkatle incelendiğinde ağırlık tek yevmiye ile yapılmasında ancak elaltından da iki yevmiye ile de yapılabilir,ancak her bir işlem için ayrı ayrı harç alın diyor.Yani neticede kafanıza göre takılın demek istiyor.her zaman olduğu gibi kesinlik yok.[/size]

  *İnsanlar arasında iyilikten başka hiçbir üstünlük kabul etmem. Karakterin olmadığı yerde,<br />ne büyük sanatçı, ne de büyük mücadele adamı vardır. Orada var olan, zamanın yok ettiği,<br />içleri boş yaratıklardır. Bütün mesele, büyük görünmek değil, gerçekten büyük olmaktır.<br />*Beethoven*

  Mesaj 1 defa düzenlendi, son düzenleyen ibrahim dal ().

 • genel yazıda netlik yok
  2 de yapsanız olur
  1 de yapsanız olur  ama şöyle adam akıllı bir genelge çıksa
  ara onay tek yevmiyede yapılmak zorundadır
  diye bu kadar akıl karışıklığına sebep olunmasa
  ama tabiki demekki ilgililer tek yevmiye sorumluluğunu almakmı istemiyor
  ilerde bizlere neden tek yevmiye yaptınız
  2 olması gerekirdi
  diye ikmal çıkarsa ne olacak

 • Ersin bey bir defter kapatılacağı zaman KAPANIŞ ONAYI-GÖRÜLMÜŞTÜR-İşbu defter .......sayfada kapatılmıştır.Noterin kaşesi resmi mühür ve imza...BU BİR YEVMİYE...........ONAY YENİLEME DEVAM TASDİKİ İSE -GÖRÜLMÜŞTÜR-DEFTERİN KALAN SAYFA ADETİ...KULLANILMAYA DEVAM EDİLECEĞİ HESAP DÖNEMİ:Noterin kaşesi mühür ve imzası...BİR YEVMİYE yukarıda Erkan Bey Kardeşimin de alıntı yaptığı şekilde kaşeleri yukarıda olduğu şekilde yeniden yaptırdık.defter kapatılacağı zaman GÖRÜLMÜŞTÜR-KAPANIŞ ONAYI BİR YEVMİYE ALTINDA....DEVAM EDİLECEĞİ ZAMAN İSE GÖRÜLMÜŞTÜR-DEVAM TASTİĞİ TEK YEVMİYE altında işlemleri yapıyoruz.Zaten genelge ve yazıda da böyle demek istiyor.Bizim uygulamamız bu yönde.

  *İnsanlar arasında iyilikten başka hiçbir üstünlük kabul etmem. Karakterin olmadığı yerde,<br />ne büyük sanatçı, ne de büyük mücadele adamı vardır. Orada var olan, zamanın yok ettiği,<br />içleri boş yaratıklardır. Bütün mesele, büyük görünmek değil, gerçekten büyük olmaktır.<br />*Beethoven*

  Mesaj 1 defa düzenlendi, son düzenleyen ibrahim dal ().

 • İbrahim bey biliyorsunuz gelen genelge ve yazılarda açık bir şey yazılmadığından dolayı böyle farklılıklar oluyor ve Her Noter değişik şekilde uygulama yapıyor. Sizin yukarıda yazdığınız doğrultuda daha önceleri öyle yapıyorduk, Şimdi ise KAPANIŞ-DEVAM aynı anda olduğu zaman TEK numara altında yapıyoruz. Tabi uygulama Noterimiz tarafından söylendiği için- Ayrı ayrı söylerse ayrı ayrı yaparız. • 2
  Mali Danışmanlık -27-1822

  Ankara;30.01.2014
  Özü: Görüldü ve yenileme tasdiklerinin aynı yevmiyede yapılması ve harç uygulaması hk.  ........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA
  ........................ NOTERLİĞİNE  İLGİ: a)16.01.2014 günlü ve Huk.891 (11) sayılı,
  b) 28.01.2014 günlü ve Mali Danışmanlık 18-1558 (20 ) sayılı,
  Genel Yazılarımız.
  İlgi Genel Yazılarımızla fiziki ortamda tutulacak defterlerle ilgili açılış, görüldü/kapanış ve yenileme tasdikleri ve bu tasdiklerle ilgili harç uygulaması yönünden açıklamalar yapılmıştır.
  Ancak, konu hakkında ortaya çıkan tereddütler bakımından açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
  1- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 28.01.2014 günlü ve 483 sayılı yazıda , Tebliğ’in 17 nci maddesi uyarınca; kapanış onayına tabi olan yevmiye ve yönetim kurulu karar defterlerinde, onay yenileme işlemi kapanış onayından farklı ve yeni bir işlem olarak, son kaydın altına yazılacak “görülmüştür” ibaresi yanında yenileme onay bilgilerinin yazılması suretiyle yapılması gerektiği ,
  2-Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 24.01.2014 günlü ve 8252 sayılı görüşte, yeterli yaprakları bulunan yönetim kurulu karar defteri, yevmiye defterlerinin kapanış ve onay yenileme işlemlerinin noterde bir yevmiye ile gerçekleştirilmesi halinde bir harç tahsil edilmesi gerektiği,
  belirtilmiştir.
  Buna göre yenileme onayına tabi yevmiye ve karar defterlerinin görüldü ve yenileme onayının birlikte ve tek yevmiye altında yapılarak bu işlemden tek harç alınması gerekmektedir.
  Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.
  Saygılarımla,


  Yunus TUTAR
  Başkan


  Genel Yazı ( 22 )


  TNB, Görüldü bir yemviye devam bir yevmiye yok,görüldü-devam tasdiki bir yevmiye olacak diyor...


  Son karar bu.

  *İnsanlar arasında iyilikten başka hiçbir üstünlük kabul etmem. Karakterin olmadığı yerde,<br />ne büyük sanatçı, ne de büyük mücadele adamı vardır. Orada var olan, zamanın yok ettiği,<br />içleri boş yaratıklardır. Bütün mesele, büyük görünmek değil, gerçekten büyük olmaktır.<br />*Beethoven*

 • [color=rgb(51, 68, 102)][/color][color=rgb(51, 68, 102)][size=16px]Buna göre yenileme onayına tabi yevmiye ve karar defterlerinin görüldü ve yenileme onayının birlikte ve tek yevmiye altında yapılarak bu işlemden tek harç alınması gerekmektedir[/size][/color][color=rgb(51, 68, 102)][size=16px]....[/size][/color]
  [color=rgb(51, 68, 102)][/color]
  [color=rgb(51, 68, 102)][size=16px]yine bu yazıya göre sanki iki defterin yani yevmiye ve karar defterinin yenileme onayının tek yevmiye ile yapılabileceği anlamı çıkıyor,ancak TNB'nin yevmiye ve karar defterleninin yenileme onayında bir defter için iki yevmiye almayın demek istiyor,yevmiye defteri görülmüştür ayrı devam ayrı olmasın iki tasdik bir yevmiye alın demek istiyor.Yanlışım var ise lütfen düzeltiniz.[/size][/color]

  *İnsanlar arasında iyilikten başka hiçbir üstünlük kabul etmem. Karakterin olmadığı yerde,<br />ne büyük sanatçı, ne de büyük mücadele adamı vardır. Orada var olan, zamanın yok ettiği,<br />içleri boş yaratıklardır. Bütün mesele, büyük görünmek değil, gerçekten büyük olmaktır.<br />*Beethoven*