Posts by KILICASLAN

    arkadaşlar ben yabancı uyruklu vatandaşların satışlarını vergi numaraları üzerinden yapıyorum ilgili vergi numarası aldığı zaman tüm bilgileri geliyor ve hiç bir sıkıntı çıkmıyor sadece ikamet teskeresi pasaport çevrisini işleme ekliyorum

    ARKADAŞLAR MERCEDES-BENZ MARKALI KAMYON(VİNÇ MONTELİ) CİNSLİ BİR KAMYONUN SATIŞI İSTENİYOR FAKAT SATICI KAMYONDAN VİNÇİ AYIRARAK SATMAK İSTEDİĞİNİ BEYAN EDİYOR BİZ NBS SİSTEMİNDE BU ARAÇ SATIŞINDA SADECE KAMYONU SATABİLİRMİYİZ BU KONUDA BİLGİSİ OLAN VARMI YARDIMCI OLURMUSUNUZ

    [size=2] Yukarıda ad, soyad ve doğumu yazılı çocuğumuzun kendi adına pasaport almasına, vizelerini yaptırmasına, sürelerini uzattırmasına, 18 TEMMUZ - 08 AĞUSTOS 2013 tarihleri arasında İngiltere yaz okuluna ve 08 - 10 AĞUSTOS 2013 tarihleri arasındada Fransa gezisine öğretmenleri HACER GENCELLİ (T.C. No:12325915198) ile SEBLA TURGUT (T.C. No: 20477325000) ile dilediği şekil ve şartlarda, dilediği ulaşım araçları ile yurt dışına çıkmasına, yurtdışından dönmesine, yurt dışanda eğitim ve öğrenim görmesine, spor aktiviteleri yapmasına, gezi ve seyahatler yapmasına, sağlık imkanlarından yararlanmasına , [/size][size=2][rıza gösterip ][/size][size=2]muvafakat ederiz[/size]

    EN GENİŞ YETKİ BU SANIRIM ARKADAŞIM ..........Sahibi veya hissedarı bulunduğum; …………………..hudutları dahilinde bulunan bilumum taşınmazlardaki her türlü hak ve hisselerim ile ilgili olarak , dilediği zaman ,dilediği şekil ve koşullarda her nevi inşaatlar (ev,apartman ,işyeri ,vesair )yaptırmaya, bu taşınmazlar üzerinde bulunan elektrik , sularını kestirmeye, teminat ve depozitolarını geri almaya, elektrik,ve sular idareleri ile yapılmış bulunan mukaveleleri fesih etmeye, fesih sözleşmelerini imzalamaya, mevcut binayı yıktırmaya, yıkım ruhsatını , temel altı ve temel üstü ruhsatlarını almaya, plan ve projerini almaya, tastik ettirmeye, plan ve projelerde tadilat ve düzetmeleri yaptırmaya, dilediği şekilde tadilat ve tahsisatlar yapmaya, yaptırmaya, tadilat , tahsisat projelerini tastik ettirmeye, bunun için gerekli muvafakat ve taahhütlerde bulunmaya ve imzalamaya, gayrimenkullerim üzerinde yapılacak inşaatlardan dolayı ilgili Belediye'den veya yetkili resmi daire ve mercilerden inşaat ruhsatlarını , temel , temel üstü ruhsatlarını almaya , her türlü plan projeleri tanzim ettirmeye veya etmeye , ilgili makamlardan onaylattırmaya, Kadastro Müdürlükleri nezdinde yapılacak olan iş ve işlemleri takip ve neticelendirmeye, ölçümleri yaptırmaya bu husus ile ilgili gerekli müracaatlarda bulunmaya, yine inşaat yapımı için gayrimenkullerim hak ve hisse ile ilgili olarak imzalanması gereken evrak ve belgeleri imzalaya,çap almaya, imar durumu almaya, kot, kesit imar, istikamet rölevesi, röperli kroki, ebatlı kroki çıkartmaya Lihkab ve bağlı şefliklerinde temsile ,yol ve kanalizasyon katılma payları ile her türlü vergi, harç ve giderlerini yatırmaya, inşaatla ilgili olarak yasalar, yönetmelikler, genelgeler veya yetkili mercilerle alınmış veya alınacak kararlar gereğince öngörülen veya zorunlu olan ve imzalaması gereken her türlü taahhütname ve muvafakatnameleri tanzim ve imzalamaya, iskan müsadesi almaya, inşaatın teknik sorumluluğu ile ilgili olarak teknik elemanlarla gereken sözleşmeleri ve işlemleri yapmaya, imzalamaya, dilerse yetkileri geri almaya, azil etmeye, imzalamaya, Belediyeler, Sular İdaresi, Elektrik İdaresi(Tek,Tedaş, Aydem A.Ş.)'nde her türlü muameleleri yapmaya, tanzim edilecek belgeleri , abonelik sözleşmeleri imzalamaya, teminat, depozito ve güvence bedelleri yatırmaya , saat ve sayaçları taktırmaya, bozuk olanları değiştirmeye, mühendis ve mimar odalarında gereken proje işlerini onaylattırmaya, tadilat ve tashihat projelerini tanzim ve imzalamaya, zemin etüd raporlarını yaptırmaya, bu hususlar ile ilgili olarak dahi ilgili kurumlar nezdinde yapılması gereken iş ve işlemleri yapmaya, tahsis edilen abonelikleri kullanıma açtırmaya, iptal ettirmeye , abonelikleri sona erdirmeye, bunlarla ilgili dilekçeler vermeye, müşterek olan abonelikleri ayırmaya , bu hususlar ile ilgili olarak yapılması gereken tüm iş ve işlemleri işin başından sonuna kadar tam yetki ile ifa ve ikmale, ayrıca Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ile ilgili il ve/veya Şube Müdürlüklerinde İtfaiye Müdürlüklerinde beni temsile,imzalanması gereken evrak ve belgelerini tanzim ve imzalamaya, gerekli izin ve ruhsatlarını almaya, ilgili Tapu Sicil Müdürlüğü,Kadastro Müdürlükleri, Belediye Başkanlıkları ile bağlı birim ve mercileri nezdinde yapılması gereken iş ve işlemleri yapmaya , ilgili belediyelerden yıkım izinlerini almaya, tadilat projeleri çizdirmeye, evrak imzalamaya, elden evrak alıp vermeye, ayrıca inşaat yapımı için yatırılması gereken vergi, harç ve giderlerini beni temsilen yatırmaya, fazla ve yersiz yatırılanları geri almaya, ahzu kabza, sulh ve ibraya, bu hususlar ile ilgili olarak tarafımdan verilmesi gereken beyanname, muvafakatname ve taahhütnameleri beni temsilen imzalamaya, Belediye Başkanlıklarından ve Odalardan İnşaat ruhsatı alamaya, Odalarda sözleşmeler yapmaya, fesh etmeye,her türlü beyanname, muvafakatname ve taahhütlerde bulunmaya,SGK ile ilgili girişleri yaptırmaya, E-Bildirge şifresi almaya, SGK nezdinde yapılacak iş ve işlemleri takip ve intaca, işçi sözleşmeleri yapmaya, şartlarını tayin ve tesbit etmeye, işçi bildirimlerini yapmaya, beyannameleri tanzim ve imzalamaya, her türlü harç ve rüsumlarını yatırmaya, makbuzlarını imzaya, her türlü yanlışlıkları ilgili kurum ve kuruluşlarda düzeltirmeye, dilekçe ve formları tanzim ve imzalamaya, her türlü evrak ve sicilattan kayıt ve suretler çıkartırmaya, tasdik ettirmeye, harç ve rüsumlarını ödemeye, bilcümle Sular İdareleri Elektrik, TEK, TEDAŞ, AYDEM, AİDAŞ vb. kurum ve kuruluşlarda proje onaylattırmaya, sözleşme imzalamaya, abonmanlık sözleşmeleri yapmaya, elektrik ve su sayaçlarını taktırmaya, gerektiğinde söktürmeye, tamir ve tadilatlarını yaptırmaya, depozitolarını yatırmaya, bilcümle Büyük Şehir Belediye Başkanlıkları ile diğer ilgili Belediye Başkanlıklarına müracaat ederek inşaat yapımı için gerekli her türlü işlemleri yapmaya neticelendirmeye, ilgili Sular İdareleri ile Belediye Başkanlıklarında TUS için izinler almaya,hafriyat izni almaya, ilgili Belediye, Tapu Sicil Müdürlükleri , Kadastro Müdürlüklerinde yapılması gereken işlemleri yapmaya, otopark,alt yapı, yol katılım ve her türlü beyan ve taahhütlerde bulunmaya, imzalamaya, KEZA iş bu gayrimenkullerim ile ilgili olarak 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunun hükümleri gereğince dilediği şekil ve koşullarda kat ittifakı ve kat mülkiyeti tesisine, daha önce yapılanları bozmaya , yeniden tesisine , kurulmuş veya kurulacak kat irtifakını kat mülkiyetini çevirmeye, liste yönetim planı , proje ,kroki ve fotoğraflarını tasdik ettirmeye , belgelerini imzalamaya, bunları değiştirmeye ve yeniden tasdik ettirmeye ,dilediği arsa payı üzerinde dilediği bağımsız bölümü adıma seçmeye eklenti ve ortak yerler üzerinde taksim, rızai taksim, gerekli hisse taksimatı yaptırmaya , istediği eklentiyi istediği bağımsız bölüme tahsis etmeye , ortak yerlerden yaralanma şeklini belirlemeye , isim soy isim ve cins tashihlerini yaptırmaya , bunları kayıt ve tescil ettirmeye, bilumum beyannameleri doldurmaya , imzalamaya, adıma resmi veya gayrı resmi kurum ve kuruluşlardan kayıt ve suretler çıkarttırmaya, teslim almaya, Bedelli veya bedelsiz olarak Belediye lehine yola ve yeşil alana terke, tabirleri yermeye, ilgili ,Tapu Sicil Müdürlüğü önünde tescil talebinde bulunmaya,tesciline,defterleri imzalaya, yapı kullanma izin (iskan)müsadesi ve diğer bilumum ruhsatları ilgili mercilerden almaya ve imzalamaya yönetimde temsile, her türlü vergi, resim ve harçlarını ödemeye, itiraza ,iade edilecek kısımlarını almaya, tebliğ ve tebelluğa , beyannameleri vermeye, Tapu , Nüfus ve diğer kayıtlarda her türlü yanlışlıkları idari yollardan düzelttirmeye , Nüfus Müdürlüklerinden adıma nüfus kayıt örneği ve ikametgah belgesi çıkartmaya , yukarıda belirttiğim konularda ilgili benim yapmam gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam önünde yapmaya ve imzalamaya, 1/1000 ölçekli Mimar planı, 1/5000 ölçekli nazım imar planı, 1/25000 ölçekli çevre düzeni planı yapmaya, yaptırmaya/onaylatmaya, ön ve gerekli tüm müracaatları yapmaya ilgili benim yapmam gerekli her türlü yasal ve özel işlemleri tüm resmi makam ve merciler önünde yapmaya ve imzalamaya iş bu vekaletnamenin onaylı örneğini almaya, ve keza; Beni tüm kamu kurum ve kuruluşlarda temsile türlü harç ve vergilerini yaptırmaya, fazla yatıranları geri almaya,vergi dairesi,belediyeler , özel idare , Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu Sicil Müdürlüğü, Tapu Kadastro Müdürlüğü ,Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Müdürlüğü, Lihkab ve bağlı şefliklerinde temsile,inşaat ruhsatları (yapı), yapı kullanma (iskan) izin belgelerini, işyeri açma ruhsatlarını olmaya, tüm plan ve proje yaptırmaya, isim soy isim ve cins tashihlerini yaptırmaya, bunları kayıt ve tescil ettirmeye, bilumum beyannameleri doldurmaya, imzalamaya ,adıma resmi veya gayrı resmi kurum ve kuruluşlardan kayıt ve suretler çıkarttırmaya, teslim almaya, başkalarını tevkil,teşrik ve azle münferiden birlikte veya ayrı ayrı icrai vekalete mezun ve yetkili olmak üzere ………………………tarafından vekil tayin edildi.''diye sözlerini bitirdi.''diye sözlerini bitirdi.

    ARKADAŞLAR ŞİRKET KARAR ALMIŞ 300.00,-TL BEDEL KARŞILIĞINDA ŞİRKETE TAŞINMAZ ALMAYI KARAR ALMIŞLARDIR. BU KARAR DEFTERİ TASTİKİNİ YAPARKEN BU BEDEL ÜZERİNDEN DAMGA HARÇ ALACAKMIYIZ YOKSA SADECE ÖRNEK TASDİK Mİ YAPACAĞIZ. YARDIMCI OLUMUSUNUZ.