Posts by sena

  yevmiye defterinin ara onayı zorunlu değil muvazene defterinin ara onayı zorunludur arkadaşlar.


  Mali Danışmanlık - 393-22382

  Ankara, 22.12.2009


  Özü: Noterliklerde tutulan yevmiye defterinin tasdiki hk.
  ........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA


  ........................ NOTERLİĞİNE
  Bazı noterliklerden alınan müracaatlarda, vergi uygulaması sebebiyle yapılan incelemelerde, noterliklerde tutulmakta olan “Yevmiye Defteri” nin tasdik edilmemiş olması sebebiyle taraflarına usulsüzlük cezası kesildiği belirtilerek konu hakkında yapılacak işlemlerin bildirilmesi talebi üzerine Gelir İdaresi Başkanlığına müracaat edilmiştir.


  Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilen yazımızda;


  “.............


  Noterliklerin gelir ve harcamalarının, yani vergi matrahlarının incelenmesine esas olan kayıtlarının tutulduğu defter “ MUVAZENE Defteri”dir. Yani 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 220 nci maddesindeki açılış ve (ara tasdiki) yenileme tasdiki zorunlu olan serbest meslek kazanç defterinin yerine geçen resmi defter, “ MUVAZENE Defteri”dir.


  Tüm noterliklerde tutulmakta olan “Yevmiye Defteri” ise noterlik iş ve işlemlerinin tarih ve yevmiye sırası ile (damga vergisi, harç ve değerli kağıt bedelleri dahil) alınan tüm masrafların da kaydedildiği yardımcı bir defter olup, serbest meslek kazanç defteri olarak mütalaa edilemeyeceğinden, bu defterin 213 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre tasdik edilmemiş olmasından dolayı ceza uygulanmasının mümkün bulunmadığı düşünülmektedir.”


  denilerek Başkanlıkları görüşü talep edilmiştir.


  Gelir İdaresi Başkanlığından alınan ve Yönetim Kurulumuzun 17.12.2009 günlü toplantısında görüşülen 08.12.2009 günlü ve 115856 sayılı yazıda ise;


  “...............


  193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65 inci maddesinde her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazancın serbest meslek kazancı olduğu, 66 ncı maddesinde de noterlerin serbest meslek erbabı olarak vergiye tabi oldukları hükme bağlanmıştır.


  Öte yandan, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun "Serbest Meslek Kazanç Defteri" başlıklı 21O uncu-maddesine ise serbest meslek erbabının bir kazanç defteri tutacağı hükmü bulunmaktadır .


  Anılan Kanunun 212 nci maddesinde de "Noterlerin ve noterlik görevini ifa ile mükellef olanların ve borsa acentalarının resmi defteri "kazanç defteri" yerine geçer.” hükmü yer almaktadır.


  Aynı kanunun "Tasdike Tabi Defterler" başlıklı 220 inci maddesinde de serbest meslek kazanç defterinin tasdik mecburiyetinin olduğu açıklanmıştır.


  Bu hükümler çerçevesinde, serbest meslek faaliyetinde bulunanların serbest meslek kazanç defteri tutmaları gerekmekte olup, Vergi Usul Kanunu uyarınca söz konusu yazınızda bahsedilen yevmiye defterini tutma yükümlülükleri bulunmamaktadır .  Buna göre, anılan kanun uyarınca tutulması gereken serbest meslek kazanç defterinin tasdik ettirilmesi zorunlu olup, Vergi Usul Kanunu uyarınca tutulma zorunluluğu olmayan yevmiye defterinin tasdik mecburiyeti bulunmamaktadır.”


  şeklinde görüş bildirilmiştir.


  Gelir İdaresi Başkanlığı görüşüne göre noterliklerce tutulmakta olan yevmiye defterleri 213 sayılı Vergi Usul Kanunundaki tasdik mecburiyetine tabi bulunmamaktadır.


  Bu nedenle de yevmiye defterlerine açılış ve ara - yenileme tasdiki yapılmamış olması halinde 213 sayılı VUK hükümlerine dayanılarak ilgili notere ceza kesilmesi mümkün değildir.


  Ancak, Noterlik Kanunu Yönetmeliğinin 46 ncı maddesinde yer alan ve noterliklerde kullanılan tüm defterler gibi yevmiye defterinin de 1512 sayılı Noterlik Kanunu hükümleri gereğince kullanılmadan önce bağlı bulunulan hakimliğe tasdik ettirileceği tabiidir.


  Diğer taraftan, noterliklerde tutulan ve “serbest meslek kazanç defteri” kabul edilen “ MUVAZENE defteri” 213 sayılı Vergi Usul Kanunun 220 nci maddesinde belirtilen tasdik mecburiyeti kapsamında yer almaktadır.


  Bu nedenle de MUVAZENE defterinin kullanılmaya başlamadan önce açılış veya her yıl yenileme tasdikinin yaptırılması zorunludur.


  Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yapılmasını rica ederim.


  Saygılarımla,
  BAŞKAN


  Hasan YENİ


  (İstanbul 28.Noteri)

  sadece vekaleten veriyorsa imza adedi 1 olarak verilmelidir. vekil kişi hem kendi adına hemde vekaleten imza atıyorsa 2 olarak verilmelidir. vekalet veren sayısı önemli değildir.

  MADDE 25 – Aynı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
  Madde 36- Noter, kendisine yardım etmek üzere; noter yardımcısına, stajının üç
  ayını tamamlamış bulunan stajyerine, başkâtibine ve kâtiplerine de imza yetkisi verebilir.
  Ancak, başkâtip veya imzaya yetkili kâtipler, 34 ve 35 inci maddelerdeki engeller nedeniyle,
  noterliğin vekâleten yönetilmesi durumu ayrık olmak üzere, düzenleme şeklinde yapılan
  işlemleri imzalayamazlar.
  İmza yetkisi birden çok kişiye de verilebilir. İmza yetkisinin hangi şartlarda ve ne
  şekilde verilebileceği yönetmelikte gösterilir.
  bu maddeye yorumunuz nedir arkadaşlar. artık znoterlerin izinli olmadıkları zamanlarda düzenleme işlemlerine imza atamayacak gibiyiz

  DÜZENLEME ŞEKLİNDE [ÇEKİLİŞ TESBİT TUTANAĞI]

  [İkibinonüç yılı Mayıs ayının yirmiikinci günü 22.05.2013]
  Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben
  [AĞAÇÖREN NOTERİ][][<yerine >][ZAFER MAHALLESİ][POSTANE CADDESİ NO:8 AĞAÇÖREN AKSARAY] adresindeki dairemde görev yaparken [yanıma gelen]ve ][

  Ağaçören Belediyesinde geçici beden işçisi olarak çalıştırılmak üzere 10.04.2013 tarihinde Aksaray Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğüne 10 adet geçici beden işçisi çalıştırmak üzere talepte bulunulmuş, bahsedilen kuruma 29 kişi müracaat etmiş ve ekli 29 kişilik müracat listesine göre Belediyede geçici beden işçisi olarak çalıştırılmak üzere 10 asil, 19 kişilik de yedek kişi listesinin kura çekiminde hazır bulunarak NK61. maddesi uyarınca bu konuda tutanak düzenlemesini istediler. ][]Kendilerini yukarıda yazılı kimliklerinden tanıdığım gibi, yasal yeteneklerinin bulunduğunu ve okuryazar olduklarını da anladım. .


  İlgililerin Vaki Daveti üzerine 26.04.2013 tarihinde kur'a çekiminin yapılacağı Ağaçören Belediye Binası Ağaçören/Aksaray adresindeki yere gittim. Saat 14:00'da Kur'a çekimine başlandı. Adı geçen Ağaçören Belediye Başkanlığının 26.04.2013 tarih ve 99943662-178 sayılı yazısı görüldü.
  Bunun üzerine kura çekimine ilişkin gerekli hazırlık işlemlerine başlanıldı Ağaçören Belediye Başkanlığının 26.04.2013 tarih ve 99943662-178 sayılı yazı ekinde 29 kişilik müracat listesine göre; Ağaçören Belediyesine ait kura çekimine katılacak üyelerin adını, soyadını ve T.C. kimlik numarasını belirten kura isim listesindeki bilgiler aynı ölçüde kesilmiş ve mühürlenilmiş ayrı kağıtlara yazıldı. 29 kişinin isim ve T.C. kimlik Numaralarının isim listesiyle uygunluğu tarafımdan kontrol edildi. Sırayla tek tek isimleri okunup, katlanarak kur'a kabına konuldu. Tarafımdan sırayla kur'a kabından birer kağıt alınarak yüksek sesle okundu. Bu şekilde Ağaçören Belediye Başkanlığınca belirlenen geçici beden işçisi çalıştırılmak üzere 10 asil kişinin ismi kura kabından çekilerek belirlendi. Çekilen kur'a kağıtlarına çekiliş sırasına göre sıra numaları yazıldı. 10 asil kişinin isimlerinin belirlenmesinden sonra aynı şekilde 19 yedek kişinin kura çekilişine geçildi. Sırayla 19 yedek kişinin ismi kura kabından tek tek çekilerek belirlendi. Çekilen kura kağıtlarına çekiliş sırasına göre sıra numaraları yazıldı. Ağaçören Belediye Başkanlığınca belirlenen beden işçisi olarak çalıştırılmak üzere 10 asil ve 19 yedek kişinin kura çekimi tamamlandıktan sonra, 10 asil ve 19 yedek kişiler tutanağa yazılarak kur'a çekimi bu şekilde yapıldı.
   
   
   
   
   
   
  Ağaçören Belediyesinde Park ve Bahçe düzenlemesinde çalıştırıılacak işçilerin kura çekim listesi
  ASIL
  SIRA NO: TC. NO : ADI SOYADI :

  ASIL

  YEDEK
  1-


  Kur'a çekimi sonucunda Ağaçören Belediye Başkanlığınca geçici beden işçisi olarak çalıştırılmak üzere 10 asil ve 19 yedek kişi listesi Ek'te yazılı olduğu şekilde belirlendi.
  Tutulan bu çekiliş tutanağının altı Ağaçören Belediye Başkanlığına temsilen ve tarafımdan imzalanarak mühürlendi.
  [][][][][İkibinonüç yılı Mayıs ayının yirmiikinci günü 22.05.2013]

  İLGİLİLER :
  [] []

  Ağaçören Belediyesi Başkanlığını temsilen

  [AĞAÇÖREN NOTERİ][/t][/t][/t][/t][/t][/t]


  [

  [<Y >]

  [RESMİ MÜHÜR VE İMZA]

  DAYANAK: [ r.]
  İşbu dayanak Noterlik Yasasının 79.maddesine göre eklenmiştir.


  [AĞAÇÖREN NOTERİ][/t][/t][/t]


  []

  [<>]

  [RESMİ MÜHÜR VE İMZA]

   

  kenarlıklarda mutlaka vardır yer yada arka kısmında yer vardır, daha eski vekaletlerde örnek verirken oluyodu çünkü daktilo ile yazılıyorlardı her yer dolu oluyodu ama yine bir kaşe basacak yer mutlaka vardır. şimdiye kadar hiç dolu dolu bir vekaletle karşılaşmadım :) ;)

  kimlik, ehliyet, pasaport harici diğer tüm işlemlerin arkasını kaşeliyorum, hatta bazen diplomaları camlı olarak getiriyor, biraz zor oluyor ama çıkarttırıp öyle kaşeliyorum.. :)

  okur yazar değil diye kişinin hakları kısıtlanamaz, kanun çıkartırken bunu düşünmeleri gerekli, ne yani okur yazar değil diye işlem yapamayacakmı vatandaş,
  bence bankalardaki vs kefilliklerde okur yazar olmayan birinin yanına iki tanıkla işlem yapamayacaklarına göre bizim bu gibi işlemleri iki tanık huzurunda ilgiliye açıkça okuyarak yapmamızda sakınca yok diye düşünüyorum.......

  okur yazar değil diye akıl ehliyetinide yok sayıyorlar.

  ben hiç yazmıyorum evvelki yatan teminatı zaten yatırılan teminatın dekontunu ekliyoruz yazıya gerek yok diye düşünüyorum.Şu ana kadar hiç bir uyarı veya yazı gelmedi teminat kısımı yazılı değil diye