Posts by AYSEGUL

  2001 yılı itibariyle birçok noterlikte yazım vezne başkatiplik ayrıca 3 kez vekillik yaptım Ankara daki noterliklerde çalışmak istiyorum doğum nedeniyle 9 ay önce işten çıkarıldım tekrar çok sevdiğim noterlik mesleğine geri dönmek istiyorum Tlf numaram 0532 238 02 17

  """"SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMELERİNİN DAMGASI HK. BU GENELGEYE GÖRE DAMGA ALMIYACAKMIYIZ""""
  genelge - Genel Yazı Detaylı Gösterim


  Mali Danışmanlık -26-2430


  Ankara, 03.02.2017


  Özü: Gayrimenkul Satış Vaadi ve Ön Ödemeli Konut Satış Vaadi Sözleşmelerinde "0" Sıfır Nispet Hakkında  ........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA


  ........................ NOTERLİĞİNE  G E N E L G E


  ( 2 )  Bilindiği üzere 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli Damga Vergisine Tabi Kağıtlarla ilgili (1) sayılı Tablonun;


  a) I/A-8 fıkrasında


  Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri (Binde 9,48)


  b) Aynı tablonun I/A-10/b fıkrasında da,


  6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında


  düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmeleri (Binde 9,48)


  nispetinde damga vergisine tabi tutulmuş bulunmaktadır


  Ancak, 03.02.2017 Tarihli ve 29568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 31.01.2017 Tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan bazı kağıtlara ilişkin damga vergisi oranlarında değişiklik yapılmıştır.
  Anılan Kararnamenin Eki Karar’ın yayımı tarihinde yürürlüğe giren 1 inci maddesinde;


  “MADDE 1- 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun “I. Akitlerle ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün “A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar” başlıklı fıkrasının; (8) numaralı bendinde yer alan “Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri” ile (10) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan “7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmeleri” ne ait damga vergisi oranı “0” (sıfır) olarak uygulanır.”


  hükmüne yer verilmiştir.


  Buna göre;


  1- Gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinden,


  2-6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmelerinden,


  damga vergisi tahsil edilmesi mümkün olmayacaktır.


  Bu sözleşmelerle ilgili noterlik işlemlerinden değer üzerinden nispi harç tahsil olunacağı tabiidir.


  Diğer taraftan, yine noterliklerde düzenleme şeklinde yapılan arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri yönünden yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilen “0” sıfır nispet damga vergisinin uygulanıp uygulanmayacağı hususu Gelir İdaresi Başkanlığından sorulmuş olup, sonucu alındığında ayrıca duyuru yapılacaktır.


  Bilgi edinilmesini rica ederim.


  Saygılarımla,
  Yunus TUTAR


  Başkan


  EK: 31.01.2017 Tarihli ve 2017/9759 sayılı


  Kararnamenin Eki Karar


  31/1/2017 TARİHLİ VE 2017/9759 SAYILI
  KARARNAMENİN EKİ


  KARAR  MADDE 1" 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun “I. Akillerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümünün “A, Belli parayı ihtiva eden kâğıtlar” başlıklı fıkrasının; (8) numaralı bendinde yer alan “Resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri” ile (10) numaralı bendinin (b) alt bendinde yer alan “7/11/2013 talihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmelerine ait damga vergisi oram “0” (sıfır) olarak uygulanır.


  MADDE 9- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


  MADDE 10- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakam yürütür.

  ARKADAŞLAR KOLAY GELSİN AMORTİSMAN HAKKINDAKİ BİLGİLERİNİZİ PAYLAŞIRMISINIZ???
  1- 2017 AMORTİSMAN ORANI DEĞİŞTİMİ ?
  2- AMORTİSMANI NASIL GİRİYORSUNUZ?

  "Adana 18. Noterliğinden 24.11.2016 tarih ve 13480 yevmiye numarası ile onaylı
  DÜZENLEME ŞEKLİNDE TAŞINMAZ SATIŞ VAADİ VE ARSA PAYI KARŞILIĞI İNŞAAT
  sözleşmesinde 2) Bina geneli alt yapı başlıklı 2.7 maddesinde " ortak kullanım
  alanlarında yüzme havuzu, fitness salonunun yeri , bodrum katta sauna yeri için bir oda
  ve sinema seyir odası için bir oda yapılacaktır." denilmiş isede bu madde zuhulen
  yazıldığından yok hükmünde olduğunu taraflar olarak kabul eder ve bu şekilde
  düzelttiğimizi beyan ederim." diyerek sözlerini bitirdi. şeklindeki düzeltmeye gerekirmi???? emlak rayiç değer

  vekalet değil sanırım yanlış anlaşılmış olabilir. ya muvafakatname yada hakkından feragatname yapacaktır