Posts by ersin cor

  [size=3] Hukuk- 13710
  Ankara, 08.07.2008 Özü: Temsilcinin, bizzat kendisiyle sözleşme yapabileceği haller hk.
   
   
   [/size]

  [size=3]G E N E L G E
  ( 23 )
  [/size]

  [size=3]
  [/size]

  [size=3] [/size]

  ........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA[size=3] .......................... NOTERLİĞİNE
   
  İlgi : 25.2.1994 tarihli ve 16 sayılı genelge.


  Temsilcinin, hem temsil edilen tarafın mümessili, hem de karşı taraf olarak (iki taraf adına) bir sözleşmeyi imzalayıp imzalayamayacağı hususunda Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden alınan görüş ilgi genelgemizle duyurulmuştur.


  Öğretide, temsilcinin kendisiyle sözleşme yapmaması asıl ise de, temsil edilenin bu hususta mümessile açıkça izin vermesi veya mümessilin sözleşmeyi kendisiyle yapmasında temsil edilen için maddi bir tehlike, bir zarar doğmaması ve dolayısıyla bir menfaat çatışması olmaması hallerinde mümessilin kendisiyle sözleşme yapması geçerli sayılmaktadır.


  1994/16 sayılı genelgemizde yer alan Bakanlık görüşünde bu hususlara değinilmeden sınırlayıcı bir yorum getirilmesinin uygulamada sıkıntılar yarattığı anlaşıldığından konu, Yönetim Kurulunda görüşülmüş ve Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğünden yeniden görüş alınması kararlaştırılmıştır.


  Adı geçen Genel Müdürlükçe gönderilen ve Yönetim Kurulumuzun 04.07.2008 tarihli toplantısında görüşülen 10.6.2008 tarihli ve 33 - 13354 sayılı cevap yazısında;


  “Bilindiği gibi;


  Borçlar Kanunumuzun 32-37. maddelerinde, yetkiye dayanan temsil, 38-39. maddelerinde ise, yetkisiz temsil düzenlenmiştir.


  Temsil, bir hukuksal işlemi temsilci diye nitelenen bir kişinin, temsil olunan diye nitelenen başka bir kişinin ad ve hesabına yapması ve işlemin hukuksal sonuçlarının o kişinin hukuk alanında doğmasını sağlamasıdır. Gerek tanımından, gerekse kanun maddelerinin değerlendirilmesinden, temsil yoluyla yapılan hukuksal işlemlerde, temsil olunan, temsilci ve üçüncü kişinin yer aldığı görülmektedir.


  Anılan Kanunda, temsilcinin, temsil olunan adına, bizzat kendisiyle ya da üçüncü bir kişinin temsilcisi olarak hukuksal bir işlem yapamayacağına ilişkin açık bir düzenleme bulunmamakla birlikte, hukukumuzda tam bir görüş birliğiyle bu ilke uygulanmakta ve ancak temsil olunanın temsilciye bizzat kendisiyle sözleşme yapması için açıkça temsil yetkisi vermesi ya da (örneğin satılacak malının fiyatını 100 milyon diye belirtmiş olup da temsilcinin o malı bu fiyattan satın alması (kendisiyle sözleşme yapması) durumunda olduğu gibi) temsil olunan için temsilcinin kendi kendisiyle sözleşme yapmasında hiçbir tehlike bulunmaması durumunda temsilcinin bizzat kendisiyle sözleşme yapabileceği kabul edilmektedir.


  Bu nedenle;


  Hukuk sistemimizde, kural, temsilcinin akdi kendisiyle yapmaması ise de; istisnaen temsil olunanın, temsilciye açıkça izin verdiği konularda, temsil olunan ile temsilci arasında bir menfaat çatışması olmadığı takdirde temsilcinin iki taraf adına sözleşme imzalayabileceği düşünülmekle birlikte, konunun yargıya intikali halinde mahkemece verilecek kararın esas alınacağı da şüphesizdir.” denilmektedir.


  25.2.1994 tarihli ve 16 sayılı genelgemizin, bu açıklamalar doğrultusunda değerlendirilmesi gerekmektedir.


  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  Saygılarımla,


   BAŞKAN


   
  Hasan YENİ
  (İstanbul 28. Noteri)
  [/size]

  10 Eylül 2012
  [ÖRNEKTİR]
  TAAHHÜTNAME


  İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

  [İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI tarafından ihalesi yapılan KARDEŞ İNŞAAT VE RESTORASYON TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ'nin uhdesinde bulunan FATİH İLÇESİ MERZİFONLU KARA MUSTAFAPAŞA DERSANE-MESCİDİ RESTORASYON İNŞAATI işinde Makine Mühendisi hizmetleri işininin başında 1.yıl süre ile çalışacağımı ] kabul ve taahhüt ederim.


  Arkadaşlar. YUKARIDA Örneği yazılı bulunan Taahhütnameye Daha önce Odanın belirliği Aylık ücret veya ASGARI Ücret'den az olmamak kaydı ile bedel konularak yapılıyordu. 03.08.2012 TARİHLİ 16 NUMARALI GENELGE ile ÜCRET Konulmadan YAPILABİLİRMİ. YUKARIDA ÖRNEĞİ BULUNAN TAAHHÜTNAMEYİ BUGÜN BEDEL KONULMADAN YAPTIM. BU KONUDAKİ GÖRÜŞLERİNİZİ BEKLİYORUM. HEPİNİZE KOLAY GELSİN

  Vekil olan Türkçe biliyormu, Bilmiyorsa Tercüman vasıtası ile suret tasdiki yapılır diye düşünüyorum. Zaten Türkçe biliyorsa suret tasdiki yaptırabilir. Üçüncü bir şık Vekaletnameyi Türkçe bilen bir şahıs Suret tasdiki yapıtırabilir.

  Plaka değişikliği beyan edilen bir araç Eğer 1.aylık süresi dolmadan Tekrar plaka değişikliği ile satılmak istenirse Yapılabilir. ve bu şekilde çok yaptık. Herhangi bir sorun olmadı.Bilginize

  Adem bey 8.madde:
  “(3) Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile dördüncü fıkrada sayılan defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılır. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar notere yaptırılır. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. Yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere yaptırılır. Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. Bursa açıkca yazıyor. AÇILIŞ ONAYI NOTER TARAFINDAN YAPILDIĞI TAKDİRDE NOTER TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMESİ ARAMAZ ZORUNDADIR. Adem bey buna göre Benim anladığım Sadece kuruluş esnasıda olan defterler. ARALIK ayı içerisinde YENİ DÖNEM olan defterleri kapsamadığını düşünüyorum. Benmi yanlış anlıyorum. Çünkü Bu konuda Noterlerle bizzat görüştüm. Bu şekilde söylediler.

  Benim görüşüm. ÖNCEDEN yapılmış ve kaybolan kira sözleşmesi için İHBARNAME Çekilerek sözleşmenin fesih edileceğini ve Gayrimenkulu bir başkasına kira verileceğine dair. Ondan sonra diğer bir başkası ile sözleşme yapılabilir. Ve herhangi bir mesuliyet doğmaz diye düşünüyorum. bu benim fikrim. Kolay gelsin

  Bizler Feragat yaparken- Araç üzerinden REHİN-HACİZ-SATILAMAZ VS. şerhleri aramıyoruz. FERAGAT YAPILIR. ama FERGAT TESCİL EDİLİRKEN- SORUN ÇIKAR, ÇIKMAZ BU KONU TRAFİK ŞUBESİ İLE ALAKALI BİR KONUDUR.

  Arkadaşlar bu konuda biz yazışmalarda bulunduk
  1-Süresi içerisinde plaka değişikliği yapmayan ilgili MUŞ ilinde ikamet ettiği için TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ-MUŞ dilekçe yazıyor. ve parayı talep ediyor dilekçesinde banka hesap numarası veriyor ve yatırılmasını talep ediyor.
  2- TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ise Bağlı bulunduğumuz BAYRAMPAŞA VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE yazı gönderiyor.
  ve paranın İlgilinin hesabına gönderilmesi talep ediliyor.
  3- BAYRAMPAŞA VERGİ DAİRESİ Noterliğimize yazı gönderiyor. ve altına şu notu düşüyor.
  İLGİDE KAYITLI YAZI VE EKLERİ GEREĞİ YAPILMAK ÜZERE EKTE SUNULMUŞTUR.
  Denilmektedir.
  4- Son aşamada bizde haliyl tahsil etmiş olduğumuz 77,50 TL.yi kanuni süresi içerisinde BAYRAMPAŞA VERGİ DAİRESİNE YATIRDIĞIMIZ için bir üst yazı yazılarak ve gerekli makbuz fotokopileri eklenerek BAYRAMPAŞA VD. gönderdir.
  SONUÇ olarak: İlgili parayı Noterlikden değil İlgili vergi dairesinden tahsil etmesi gerekir. Bu konuda vergi dairesinin Noterliğe yazı yazmasına hiç gerek yoktu.
  --------------------------------------
  İLGİLİNİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ İSE ŞÖYLE YAZMIŞLAR.
  TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
  ......... plaka sayılı aracım için .... tarih .. yevmiye sayılı ...... Noterliğinde Noter satışı ile birlikte plaka değişikliği talebinde bulunmuştum. Ancak 30 gün içerisinde ..... trafik tescil deneletme şb müdürlüğüne müracatla bulunması gerekirken bahsekonu zaman zarfında gerekli müracatta bulunmadım.plaka değişikliği hakkımı kaybetmiş bulunmaktayım. Noter tarafından ücreti tahsil edilen trafk belgesinin dökümü tarafımızca alınmayacağından dolayı notere ödemiş olduğum trafik belgesi ücretinin TR........ nolu ..... bankası hesabıma ödenmesini için gerekli işlemlerini yapılmasını Arz ederim......DİYE EVRAKTA DİLEKÇE ÖRNEĞİ VAR. BİLGİLERİNİZE. BİRAZ UZUN OLDU AMA BAŞIMDAN GEÇTİĞİ İÇİN ANLATTIM.

  ARKADAŞLAR- ÜYE KAYIT FORMU GÖREMEDİM MUVAFAKATNAMEDEN YAZIYORUM.


  SABAH GELEN VATANDAŞ SENDİKAYA ÜYE OLACAKTI. OKUR YAZAR OLMADIĞINDAN DÜZENLEME YAPMAK ZORUMDA KALDIK. TABİİ DÜZENLEME YAPILIRKEN EVRAKLARI ASIL YAPTIM. VE İMZA ALDIM.
  1- OKUR YAZAR OLMAYAN 23.3 KOD İLE MAKBUZ KESİLMESİ GEKİYOR AMA ONLINE OLARAK BİLDİRİM YAPMADI. MECBUREN
  23.1.NPS NUMARASI OLARAK MAKBUZ KESTİM. VE GÖNDERDİM. BURADA ÜCRET FARKI OLUYOR.
  YANI . 23.3 KOD Daha az - 23.1 Daha fazla oluyor.
  Bu konudaki görüşlerinizi rica ediyorum. Daha önce bu konuda tecrübesi olana arkadaşlarımızında görüşlerini rica ediyorum.

  TAAHHÜTNAME
  BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

  [size=2][İhalesi Hanedan Peyzaj İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi uhdesinde kalan; 2012 Yılı Bağcılar Genelinde Orta Refüj Düzenlenmesi ve Mevcut orta Refüjlerde tamirat yapılması işi 08.08.2012 tarihinden itibaren 2.ay süreyle TEKNİK Personel Peyzaj Mimarı olarak başında bulunacağımı ][/size][size=2] kabul ve taahhüt ederim- [/size]

  [size=2]Daha önce bu tür taahhütnamelerde Asgarı üçret + süre ilave olarak- veya Mühendisler ve Mimarlar odası nın belirlediği aylık üçret + süre olarak yapıyorduk. 16.nolu genelge ile yanlış anlamadım ise BEDELSİZ YAPILACAK.[/size]
  [size=2]BU ÖRNEĞİ 08.08.2012 TARİHİNDE YAPILMIŞTIR.[/size]

  Arkadaşlar Anne ve 2 oğlu 2/B Muvafakatı vermek için geldiler Bende 50.tl matbu harç dan dolayı ayrı ayrı yapmak zorunda kaldık. doğrumu yaptık yoksa yanlışmı yaptık bu konudaki görüşlerinizi rica ediyorum.

  Arkadaşlar Anladığım kadarıyla HİSSE Devirleri ayrı ayrı yapılması gerekiyor.
  Şöyleki. DEVİR EDEN 3.KİŞİ- DEVİR ALAN 2.KİŞİ. Tek işlemde olması gerekiyor. Yoksa AYRI AYRI mı yapılması gerekiyor. Harç bakımında.

  ÖRNEK-BİLGİ İÇİN
  SİLAH HİBE SÖZLEŞMESİ

  [size=2][/size][size=1] [/size]

  [size=2] DEVREDİLEN SİLAHIN[/size][/t][/t][/t]
  [/size][size=1][/size]

  [/size][size=2] CİNSİ [/size][size=1][/t][/t][/t]
  [/size][size=2] : [/size][size=1][/size][size=2][TABANCA][/size][size=1]
  [/size][size=2] MARKASI [/size][size=1] [/size][size=2] : [/size][size=1][/size][size=2][CZ-75][/size][size=1][/size][size=2][/size][size=1]
  [/size][size=2] ÇAPI [/size][size=1] [/size][size=2] : [/size][size=1][/size][size=2][9 mm][/size][size=1][/size][size=2][/size][size=1]
  [/size][size=2] SERİ NUMARASI [/size][size=1] [/size][size=2] : [/size][size=1][/size][size=2][0643 N][/size][size=1][/size][size=2][/size][size=1]
  [/size][size=1] 
   
  [/size]


  [/size][size=2] SİLAHIN DEVRİNE İZİN VEREN BELGE'NİN[/size][/t][/t][/t]
  [/size][size=1][/size][size=2]

  [/size][size=2] NUMARASI [/size][size=2][/t][/t][/t]
  [/size][size=2] : [/size][size=2][/size][size=2][B.05.1.EGM.4.34-17292-(62677)-12/169][/size][size=2][/size][size=2][/size][size=2]
  [/size][size=2] VERİLİŞ TARİHİ [/size][size=2] [/size][size=2] : [/size][size=2][/size][size=2][20.06.2012][/size][size=2][/size][size=2][/size][size=2]
  [/size][size=2] VEREN MAKAM [/size][size=2] [/size][size=2] : [/size][size=2][/size][size=2][T.C BAYRAMPAŞA KAYMAKAMLIĞI İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ][/size][size=2][/size][size=2][/size][size=2]
  [/size][size=2]
  Ben devir eden
  [/size][size=2][/size][size=2][ENVER ALBAYRAK][/size][size=2][/size][size=2] yukarıda özellikleri yazılı bulunan silahımı alıcısı olan [/size][size=2][/size][size=2][MUSTAFA MINGIR][/size][size=2][/size][size=2] Hibe ederek teslim ettim. Sözkonusu silahın kıymeti [/size][size=2][/size][size=2][500.-TL][/size][size=2][/size][size=2] dir. Alıcıda hiçbir hak, hukuk ve alacağım kalmadığını beyan ve kabul ederim. Alıcı kendi adına kayıt ve tescil ettirmesine ruhsat çıkarmasına muvafakat ederim.
  Ben devir alan
  [/size][size=2][/size][size=2][MUSTAFA MINGIR][/size][size=2][/size][size=2] olarak yukarıda özellikleri yazılı silahı devredenden görerek, beğenerek ve kendisine ait olduğunu bilerek ve her türlü hukuki sonuçlarını kabul ederek hibe yoluyla devir aldım.[/size][size=2][/size][size=2]
  [/size][size=2]VEZNE KODU.10.1- BEDEL ÜZERİNE HARÇ DAMGA ALINACAK
  [/size][size=2]

  Yazım nette Emekli maaşı'nın bağlanması ile ilgili Örnek var. DİLERSENİZ BU ÖRNEĞE GÖREDE DÜZENLEYEBLİRSİNİZ
  [size=2] S.G.K (SOSYAL GÜVENLİK KURUMU)][/size][size=2] ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara müracaatla emeklilik işlemlerini takip ve neticelendirmeye, yazılı ve sözlü müracaatlarda bulunmaya, dilekçeler tanzim ve imzalamaya, yanlışlıkları düzelttirmeye, dosyalarımı incelemeye örnek ve suretler almaya, yazışmalarda bulunmaya, imzaya, Murisim..... ölümünden dolayı benim adıma emekli maaşı ilgili banka ve banka şubelerine veya PTT müdürlüklerinde ve şubelerinde bağlattırmaya, nakil ettirmeye, hasılı yukarıda yazılı hususlardan dolayı yapılması gerekli iş ve işlemleri takip ve neticelendirmeye[/size]