Araçlar üzerine rehin konulması ve kaldırılmasına ilişkin yeni düzenleme ve diğer bazı tescil işlemleri.

 • Sicil ve Tescil Hizmetleri Müdürlüğü -13296 Ankara, 24.04.2019

  Özü: Araçlar üzerine rehin konulması ve kaldırılmasına ilişkin yeni düzenleme ve diğer bazı tescil işlemleri.

  ........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA

  ........................ NOTERLİĞİNE

  İlgi: 08.03.2018 tarihli 51 sayılı genel yazı.

  Araçlar üzerine konulacak rehinlerin tescili ve diğer bazı tescil işlemlerinde uygulanacak usul ilgi genel yazımız ile duyurulmuş ve uygulama buna göre sürdürülmüştür. Ancak, bu uygulama sonucunda yaşanan bazı tereddütlerin Birliğimize ulaşması üzerine konu, Yönetim Kurulunun 19.04.2019 tarihli toplantısında tekrar görüşülmüş ve araçlar üzerine rehin konulması ve kaldırılması ile diğer bazı tescil işlemlerinin aşağıda açıklandığı şekilde yapılmasına karar verilmiştir.

  Araçlar üzerine rehin konulmasına ilişkin işlemler:

  Araçların tescil işlemleri sırasında elektronik ortamda eklenmesi mümkün olan ön rehin dışında bir rehin hakkının sicile işlenebilmesi için;

  a) Rehin alan ve veren gerçek kişiler ise:

  ARTES sicil kayıtlarına rehin şerhinin işlenebilmesi için noter onaylı rehin sözleşmesinin ibraz edilmesi zorunlu olup, bunun için taraflar noterliğe birlikte başvurabilecekleri gibi, taraflardan birisinin başvurması da yeterli bulunmaktadır.

  b) Rehin alan bir tüzel kişi, kurum veya kuruluş ise:

  Rehin sözleşmesi taraflarından rehin alan tüzel kişi, kurum veya kuruluş temsilcilerinin ya da vekillerinin temsil belgeleriyle, rehin veren kişilerin ise bizzat veya vekilleri mevcut ise vekâletnameleriyle birlikte tescil işlemleri için noterliğe gelmeleri ve kendi aralarında yapılmış yazılı bir rehin sözleşmesini ibraz etmeleri,

  Taraflar arasında yapılan bu adi yazılı rehin sözleşmelerinin, birden fazla konulan rehinlerin birbirinden ayırt edilmesinin sağlanması için tarih yanında, kurum sayısı, işlem kayıt numarası ya da bunlara benzer bilgilerden birisini mutlaka içermesi,

  Rehin sözleşmesi ibraz edilmeksizin ve sadece kurum ve kuruluşlara ait üst yazı ya da benzeri başvurularla işlem yapılmaması,

  Rehin sözleşmesi nedeniyle gerekli damga vergisinin, istisnai durumlar hariç olmak üzere ödenmiş olması,

  Gerekmektedir.

  Araçlar üzerine konulan rehnin kaldırılmasına ilişkin işlemler:

  a) Rehin verenin başvurusu halinde:

  Rehin verenin, rehnin kaldırılmasını talep etmesi halinde, bu işlemin yapılabilmesi için noter onaylı beyanname veya ibraname aranmasına ilişkin uygulamaya devam edilecektir.

  b) Rehin alanın başvurusu halinde:

  Rehin kaldırma işleminin rehin alan tarafından talep edilmesi durumunda, rehin alanın bu yöndeki beyanı ARTES İşlem Sonuç Belgesi üzerine alınacağından ayrıca noter onaylı beyanname veya ibraname aranmayacaktır.

  Uygulaması aynı şekilde devam eden diğer tescil işlemleri:

  - Yönetim Kurulunun 28.02.2018 tarihli ve 60 sayılı kararıyla alınan ve ilgi genel yazı ile duyurulan aşağıda belirtilen tescil işlemlerinde bir değişiklik yapılmadığından uygulamaya aşağıdaki şekilde aynen devam edilecektir.

  - 31.01.2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince tescil belge ve kayıtlarında yazı, resim ve işaret bulunan araçların, üzerinde bu yazı, resim ve işaret olmaksızın satılmak istenmesi durumunda (logolu bir aracın, logosuz olarak satışı); alıcıdan aracın üzerindeki yazı, resim ve işaretin söktürüldüğüne ve aracı bu haliyle kullanacağına ilişkin beyan alınması kaydıyla tespit muayenesi aranmaksızın satış ve tescil işlemi yapılabilecektir.

  - Yabancı tüzel kişilerin Türkiye’deki irtibat bürolarının tüzel kişiliği bulunmadığından, irtibat büroları adına araç tescili yapılamayacaktır.

  - İmza atamayan kişiler ile Türkçe bilmeyen kişiler adına araçların ilk tescil işlemlerinde taahhüt ve beyan içeren durumlarda; imza atamayanların beyan ve taahhütnameleri düzenleme şeklinde; Türkçe bilmeyenlere ait beyan ve taahhütnameler ise tercüman kullanılarak NBS’de ayrı bir işlem olarak yapılacak ve bu tescil talebine eklenecektir. Beyan ve taahhüt içermeyen durumlarda ise tanık ve tercüman aranmaksızın işlem, ARTES’ te ilgilinin imzası veya parmak izi alınmak suretiyle tamamlanacaktır.

  İlgi genel yazı yürürlükten kaldırılmıştır.

  Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

  Saygılarımla,

  Dursun CİN

  Başkan

  (GENEL YAZI: 68 )