Posts by Kml

  Sicil ve Tescil Hizmetleri Müdürlüğü -13296 Ankara, 24.04.2019

  Özü: Araçlar üzerine rehin konulması ve kaldırılmasına ilişkin yeni düzenleme ve diğer bazı tescil işlemleri.

  ........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA

  ........................ NOTERLİĞİNE

  İlgi: 08.03.2018 tarihli 51 sayılı genel yazı.

  Araçlar üzerine konulacak rehinlerin tescili ve diğer bazı tescil işlemlerinde uygulanacak usul ilgi genel yazımız ile duyurulmuş ve uygulama buna göre sürdürülmüştür. Ancak, bu uygulama sonucunda yaşanan bazı tereddütlerin Birliğimize ulaşması üzerine konu, Yönetim Kurulunun 19.04.2019 tarihli toplantısında tekrar görüşülmüş ve araçlar üzerine rehin konulması ve kaldırılması ile diğer bazı tescil işlemlerinin aşağıda açıklandığı şekilde yapılmasına karar verilmiştir.

  Araçlar üzerine rehin konulmasına ilişkin işlemler:

  Araçların tescil işlemleri sırasında elektronik ortamda eklenmesi mümkün olan ön rehin dışında bir rehin hakkının sicile işlenebilmesi için;

  a) Rehin alan ve veren gerçek kişiler ise:

  ARTES sicil kayıtlarına rehin şerhinin işlenebilmesi için noter onaylı rehin sözleşmesinin ibraz edilmesi zorunlu olup, bunun için taraflar noterliğe birlikte başvurabilecekleri gibi, taraflardan birisinin başvurması da yeterli bulunmaktadır.

  b) Rehin alan bir tüzel kişi, kurum veya kuruluş ise:

  Rehin sözleşmesi taraflarından rehin alan tüzel kişi, kurum veya kuruluş temsilcilerinin ya da vekillerinin temsil belgeleriyle, rehin veren kişilerin ise bizzat veya vekilleri mevcut ise vekâletnameleriyle birlikte tescil işlemleri için noterliğe gelmeleri ve kendi aralarında yapılmış yazılı bir rehin sözleşmesini ibraz etmeleri,

  Taraflar arasında yapılan bu adi yazılı rehin sözleşmelerinin, birden fazla konulan rehinlerin birbirinden ayırt edilmesinin sağlanması için tarih yanında, kurum sayısı, işlem kayıt numarası ya da bunlara benzer bilgilerden birisini mutlaka içermesi,

  Rehin sözleşmesi ibraz edilmeksizin ve sadece kurum ve kuruluşlara ait üst yazı ya da benzeri başvurularla işlem yapılmaması,

  Rehin sözleşmesi nedeniyle gerekli damga vergisinin, istisnai durumlar hariç olmak üzere ödenmiş olması,

  Gerekmektedir.

  Araçlar üzerine konulan rehnin kaldırılmasına ilişkin işlemler:

  a) Rehin verenin başvurusu halinde:

  Rehin verenin, rehnin kaldırılmasını talep etmesi halinde, bu işlemin yapılabilmesi için noter onaylı beyanname veya ibraname aranmasına ilişkin uygulamaya devam edilecektir.

  b) Rehin alanın başvurusu halinde:

  Rehin kaldırma işleminin rehin alan tarafından talep edilmesi durumunda, rehin alanın bu yöndeki beyanı ARTES İşlem Sonuç Belgesi üzerine alınacağından ayrıca noter onaylı beyanname veya ibraname aranmayacaktır.

  Uygulaması aynı şekilde devam eden diğer tescil işlemleri:

  - Yönetim Kurulunun 28.02.2018 tarihli ve 60 sayılı kararıyla alınan ve ilgi genel yazı ile duyurulan aşağıda belirtilen tescil işlemlerinde bir değişiklik yapılmadığından uygulamaya aşağıdaki şekilde aynen devam edilecektir.

  - 31.01.2018 tarihli ve 30318 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Araçların Satış, Devir ve Tescil Hizmetlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliğin 23 üncü maddesi gereğince tescil belge ve kayıtlarında yazı, resim ve işaret bulunan araçların, üzerinde bu yazı, resim ve işaret olmaksızın satılmak istenmesi durumunda (logolu bir aracın, logosuz olarak satışı); alıcıdan aracın üzerindeki yazı, resim ve işaretin söktürüldüğüne ve aracı bu haliyle kullanacağına ilişkin beyan alınması kaydıyla tespit muayenesi aranmaksızın satış ve tescil işlemi yapılabilecektir.

  - Yabancı tüzel kişilerin Türkiye’deki irtibat bürolarının tüzel kişiliği bulunmadığından, irtibat büroları adına araç tescili yapılamayacaktır.

  - İmza atamayan kişiler ile Türkçe bilmeyen kişiler adına araçların ilk tescil işlemlerinde taahhüt ve beyan içeren durumlarda; imza atamayanların beyan ve taahhütnameleri düzenleme şeklinde; Türkçe bilmeyenlere ait beyan ve taahhütnameler ise tercüman kullanılarak NBS’de ayrı bir işlem olarak yapılacak ve bu tescil talebine eklenecektir. Beyan ve taahhüt içermeyen durumlarda ise tanık ve tercüman aranmaksızın işlem, ARTES’ te ilgilinin imzası veya parmak izi alınmak suretiyle tamamlanacaktır.

  İlgi genel yazı yürürlükten kaldırılmıştır.

  Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.

  Saygılarımla,

  Dursun CİN

  Başkan

  (GENEL YAZI: 68 )

  Değerli Üyelerimiz,


  Plaka değişikliği talebiyle noterliklerce yapılan satışların mesai saati bitimine yakın bir zamanda yapılması halinde, plaka basımı yapan yetkili birimler kapandığından araç satın alan vatandaşların plakalarını bastıramaması nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için çalışma yapılması noterlerimiz tarafından talep edilmiştir.


  Yaşanan mağduriyetlerin önlenebilmesi için, plaka basımı yapan odaların mesai bitiş saatlerinin, noterliklerin mesai bitiş saati sonrasına göre ayarlanması konusu Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonuna intikal ettirilmiş olup, ekte bulunan cevabi yazıda;


  1) Hafta sonları (Cumartesi, Pazar) noterlerde yapılan araç tescil işlemleri sonrasında ihtiyaç duyulan plakaların basılması amacıyla plaka basımı yapan il merkezlerindeki odaların plaka basım merkezlerini hafta sonu açık bulundurmaları,

  2) Plaka basım talebinde bulunanların mağduriyet yaşamamaları için, plaka basım ünitelerinin mesai saatinin yarım saat ileriye alınması,

  hususlarının tüm odalara bildirildiği belirtilmiştir.

  Bilgilerinize sunarız.


  Saygılarımızla

  Türkiye Noterler Birliği

  Değerli Üyelerimiz,

  İkinci El Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesine göre;

  Yetki belgesine sahip işletme tarafından ikinci el otomobil veya arazi taşıtı satışından hemen önce ekspertiz raporu alınması ve raporun bir nüshasının satış esnasında alıcıya teslim edilmesi gerekmektedir.

  Sekiz yaş veya yüz altmış bin kilometrenin üzerindeki ikinci el otomobil ve arazi taşıtları için ekspertiz raporu alınması zorunlu değildir.

  Bu cümleden olarak; sadece yetki belgesine sahip işletmelerin sattığı ikinci el otomobil veya arazi araçlarının ekspertiz raporlarının alınması gerektiği,

  İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal etmeyen gerçek kişinin,

  Ya da yetki belgesine sahip olmayan (gerçek kişi tacir/esnaf veyahut şirket tarafından işletilen) işletmelerin,

  gerçekleştirdikleri ikinci el satış işlemleri ile ikinci el otomobil ve arazi taşıtları dışındaki satış işlemlerinde ekspertiz raporu aranmasının gerekmediği,

  İkinci El Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 21 inci maddesi ile 01.04.2019 tarihinde yapılan bir önceki duyurumuzda yer verilen Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün Birliğimize gönderdiği 01.04.2019 gün ve 43069653 sayılı yazılarında duyurulduğu üzere:

  İkinci el araç satışlarında “İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi" ve “Türk Standartları Enstitüsü Sistemi" ile NBS arasında entegrasyon henüz sağlanamadığından,

  Noterliğe ikinci el satış işlemi yapmak üzere müracaat eden (satışı yapan) işletmeden yetki belgesi aldığının öğrenilmesi durumunda yetki belgesi numarasına,

  Satışı yapan işletmenin ekspertiz raporu aldığını bildirmesi halinde de ekspertiz raporunu düzenleyen işletmenin hizmet yeterlilik belgesi numarasına,

  Yetki belgesi ve/veya ekspertiz raporu alınmadığının beyan edilmesi halinde bu belgelerin alınmadığı,

  hususlarına ikinci el satış sözleşmelerinde ilgililerin beyanlarına eklenmek suretiyle yer verilmesinin yeterli olduğu,

  Bildirilmiştir.

  Gelişmeler olduğunda ve/veya yeni düzenleme yapıldığında ayrıca duyurulacaktır.  Saygılarımızla

  Türkiye Noterler Birliği

  Sayın Üyelerimiz,

  Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'in "Ekspertiz raporu" başlıklı 14. maddesi ile ilgili iletilen resmi yazı ekte yer almaktadır.

  Uygulamanın yazıda belirtildiği şekliyle yürütülmesi hususu bilgilerinize sunulur.


  Saygılarımızla


  Türkiye Noterler Birliği

  Hukuki Danışmanlık – 8840

  Ankara, 19.03.2019


  Özü: Taksi Durakları Karar

  Defterleri  ........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA

  ........................ NOTERLİĞİNE  Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler Esnaf Odası 19.02.2019 tarih ve 2019/222 sayılı yazısında taksici esnafının çalışmakta oldukları taksi durakları ve taksi durak çalışanları ile ilgili olarak alacakları kararları kayıt etmek için kullanacakları karar defterlerinin noter tarafından tasdik edilip edilemeyeceği hususuna ilişkin görüş talebi Yönetim Kurulunun 12.03.2019 günlü toplantısında görüşülerek;

  5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunun 60 ıncı maddesinde, esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarınca kullanılacak defter, makbuzlar, belge, beyanname, makbuz ve fişler sayılmıştır.

  Ayrıca Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Muamelat Yönetmeliğinin Yönetim Kurulu karar defteri başlıklı 54 üncü maddesi “Bu defter yönetim kurulu kararlarının yazılmasına mahsustur. Ciltli olup kullanılmaya başlanmadan önce notere tasdik ettirilir.” hükmüne amirdir.

  Taksi durakları ise, 5362 sayılı kanun ve buna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen esnaf ve sanatkârlar, esnaf ve sanatkârlar tarafından kurulan esnaf ve sanatkârlar odaları ve bu odaların üst kuruluşları olan birlik, federasyon ve Konfederasyonlar arasında sayılmamaktadır.

  1512 sayılı Noterlik Kanunun Noterlerin genel olarak yapacakları işler başlıklı 60 ıncı maddesi; “Noterlerin görevlerini:

  1. Yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan her nevi hukuki işlemleri düzenlemek,
  2. Kanunlarda resmi olarak yapılmaları emredilen ve mercileri belirtilmemiş olan bütün hukuki işlemleri bu kanun hükümlerine göre yapmak,
  3. Gayrimenkul satış va'di sözleşmesi yapmak,
  4. Bu kanuna uygun olarak dışarda yazılıp getirilen kağıtların üzerindeki imza, mühür veya herhangi bir işareti veya tarihi onaylamak,
  5. Bu kanun hükümlerine göre yapılan işlemlerin dairede kalan asıl veya örneklerinden veya getirilen kağıtlardan örnek çıkarıp vermek,
  6. Belgeleri bir dilden diğer dile veya bir yazıdan başka bir yazıya çevirmek,
  7. Protesto, ihbarname ve ihtarname göndermek,
  8. Kanunen tescili gereken işlemleri tescil etmek,
  9. Bu ve diğer kanunlarla verilmiş sair işleri yapmak” olarak sayılmıştır.

  Aynı Kanununun 68 inci maddesi: “Noterler Türk Ticaret Kanunu ve diğer kanunlar hükümlerine göre tutulması gereken defterleri bu kanunlar uyarınca onaylarlar...”

  107 inci maddesi: ”Noterler, defter onaylamasını özel kanununda gösterilen şekilde yaparlar. Özel kanununda hüküm bulunmayan hallerde defter onaylaması, defterin baş ve son sayfasına kaç sayfadan ibaret olduğu yazılmak ve her sayfası numaralanıp mühürlenmek suretiyle yapılır.”

  düzenlemeleri hep birlikte değerlendirildiğinde; yapılması kanunla başka bir makam, merci veya şahsa verilmemiş olan taksi durakları için karar defteri tasdik işleminin noterlerce yapılmasında hukuken bir sakınca olmadığına karar verilmiştir.

  Bilgilerinizi rica ederim.
  Dursun CİN

  Başkan
  (GENEL YAZI: 50)

  halden anlayan bizlere değer veren emeğimize değer veren bu hususlarda yanımızda ve bizlere destek olan herkese ve noterlerimize teşekkür ediyorum

  07.03.2019

  Bilindiği üzere defter beyan sistemi ile ilgili olarak;

  A) 09.02.2019 günlü ve (IX) sayılı duyurunun

  6 ncı maddesinde,

  Noterlik demirbaşında kayıtlı amortismana tabi iktisadi kıymetlerin sisteme kaydı

  Noterlik demirbaşına kayıtlı olmakla birlikte amortisman süresi bitmiş veya bitmemiş iktisadi kıymetlerin devir fişi ile kayda alınması,

  7 nci maddesinde,

  Noterlik demirbaşına kaydedilmek üzere yeni satın alınan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin kaydı

  13 ve 14 üncü maddelerinde,

  Posta/Tebligat giderleri için posta pulu kullanılması halinde pul tutarlarının gider kaydı

  hususlarında açıklama yapılmış,

  B) 25.02.2019 günlü ve (XI) sayılı duyuruda ise 2019 Ocak dönemine ilişkin Defter Beyan Sistemine yapılması gereken kayıt süresinin 15.03.2019 günü sonuna kadar uzatıldığı bildirilmişti.


  C) NOTERLİKLERİMİZDEN SON GÜNLERDE ALINAN MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GİB YETKİLİLERİ İLE YAPILAN GÖRÜŞMELER SONUCUNDA AŞAĞIDAKİ DUYURUNUN YAPILMASI GEREKMİŞTİR.


  1-Evvelki yıllarda iktisap edildiği tarihte iktisap bedeli amortisman uygulama sınırı altında kalan demirbaşların devir fişi ile defter beyan sisteminde sabit kıymet yönetimine aktarılması gerekli bulunmamaktadır.


  2-Aynı şekilde bugün iktisap edilen ve bedeli amortisman ayırma sınırının (1.200 TL ) altında kalan demirbaş alımlarının doğrudan diğer kaydının yapılmasından sonra bunların defter beyan sisteminde sabit kıymet yönetimine kaydına gerek bulunmamaktadır.


  3- Posta/Tebligat giderleri için posta pulu kullanılması halinde;

  -Pul tutarları için PTT müdürlükleri tarafından fatura düzenlenmesi halinde bu faturaların gider kaydedilmesi yeterli olacaktır.

  -Fatura alınamaması halinde ise pul giderleri 19.02.2019 günlü ve (IX) sayılı duyurudaki açıklama çerçevesinde gidere kaydedilecektir.

  Meslektaşların bilgisine sunulur.

  Bilindiği gibi 2018 - 2019 bütçe dönemi 31.03.2019 tarihinde sona ermektedir.

  Bütçe döneminin sona ermesi ile başlayacak olan bilanço çalışmalarına esas olmak üzere Birlik muhasebesi açısından gerekli olan;

  1-Noterlik Kanunu'nun 71. maddesi gereğince her ayın en geç 10'una kadar gönderilmesi gereken aylık iş cetvellerinden bütçe dönemi içerisinde gönderilmeyen var ise bir hafta içerinde Birliğimize gönderilmesini,

  2-2019 Mart ayına ait aylık iş cetvelinin ise, en geç Nisan ayının 10'una kadar Birliğimize ulaşacak şekilde gönderilmesini önemle rica ederim.
  Dursun CİN

  Başkan  Genel Yazı (42)

  2012/30 sayılı Genel Yazımız ile ”Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” yayımlanmış ve yapı müteahhitliğini üstlenecek olan her gerçek ve tüzel kişinin yetki belgesi numarası alması ve bu numaranın yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması gerektiğinin işlemlerde dikkate alınması gerektiği bildirilmiş idi.

  02.03.2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazete’de “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelik” yayımlanmış olup, genel yazımız ekinde sunulmuştur.

  Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında, yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların gerçek veya tüzel kişiliği haiz bir yapı müteahhidinin veyahut bunların oluşturacağı ortak girişimin sorumluluğu altında inşâ edilmesi, her müteahhidin yetki belgesi numarası alması ve bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılmasının zorunlu olduğu hususunda benzer düzenlemeye yer verilmiştir.

  Aynı maddenin dokuzuncu fıkrasında, yetki belgesi numarasının başkası tarafından veya başkası adına kullanılamayacağı veyahut devredilemeyeceği,

  29 uncu maddesinin birinci fıkrasında, 16.12.2010 tarihli ve 27787 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik” ve 27.12.2014 tarihli ve 29218 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yapı Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi ile Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğin” yürürlükten kaldırıldığı,

  düzenlenmiştir.

  Yönetmeliğin 30 uncu maddesi gereğince, Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yayımı tarihinden altı ay, diğer hükümleri üç ay sonra yürürlüğe girecektir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  Dursun CİN

  Başkan  Ek : Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının

  Tutulması Hakkında Yönetmelik  (GENEL YAZI :41)
  https://portal.tnb.org.tr/Gene…L%C4%B0%C4%9E%C4%B0EK.PDF

  02.03.2019 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazete’de “Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik” yayımlanmış olup, genel yazımız ekinde sunulmuştur.

  Yönetmeliğin 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında, şantiye şefinin görevden ayrılmak istemesi halinde istifasını, aynı gün içerisinde ilgili idaresine yazılı olarak; yapı müteahhidine ise noter aracılığıyla veya müteahhidin tebligata elverişli elektronik adresine bildirmesi gerektiği düzenlenmiştir.

  Anılan Yönetmelik hükümleri yayımı tarihinden üç ay sonra yürürlüğe girecektir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  Dursun CİN

  Başkan


  Eki: Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik
  (GENEL YAZI :39 )

  Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik ile 06.12.2018 günlü ve 418 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince;

  Kat mülkiyeti ya da kat irtifakı kurulmuş en az 250.000 Amerikan Dolar veya karşılığı döviz ya da Türk Lirası tutarı peşin olarak yatırılan taşınmaz alımı şartına bağlı olarak vatandaşlık hakkı verilen yabancıların, bu amaçla düzenlenen, ön akit niteliğinde olan ve satış ile aynı statüde değerlendirilen ve gayrimenkulün üç yıl süre ile devri ve terkininin yapılamayacağına ilişkin taahhütleri ihtiva eden satış vaadi sözleşmelerine,

  31.01.2017 günlü ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan ve “Gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri” ve/veya 6502 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen “Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri” ne tanınan sıfır “0” nispet damga vergisinin uygulanıp uygulanmayacağının,

  Yanı sıra, bu gayrimenkullerin belirli bir süre satılmaması taahhüdünün noterde düzenlenecek sözleşmelerde de yer alması halinde, bu taahhüdün varsa sıfır “0” nispet damga vergisi uygulamasına engel teşkil edip etmeyeceği hususunda Gelir İdaresi Başkanlığı görüşü talep edilmiştir.

  Gelir İdaresi Başkanlığından alınan 27.02.2019 günlü ve 28617 sayılı yazıda ise

  “İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, Türk Vatandaşlığının kazanılması amacıyla 11/2/2010 tarihli ve 2010/139 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 7/12/2018 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan 418 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile değişik 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamında noterde düzenlenen ön akit niteliğinde olan satış vaadi sözleşmelerinde de "Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında Türk Vatandaşlığının kazanılması amacıyla edindiğim bu taşınmaz/taşınmazları ... süre ile satmayacağımı taahhüd ederim." ibaresine yer verilmesi durumunda, söz konusu ibarenin 3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 31/1/2017 günlü ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında "Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri" ile "7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmelerine tanınan sıfır "0" nispet damga vergisi uygulamasına engel teşkil edip etmeyeceği hususunda Başkanlığımız görüşünün talep edildiği anlaşılmıştır.


  488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade edeceği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların damga vergisinin kişiler tarafından ödeneceği hükümlerine yer verilmiştir.

  Anılan Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle İlgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/l fıkrasında, belli parayı ihtiva eden mukavelenamelerin; 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla aynı bölüme eklenen, A/8 fıkrasında, resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmelerinin, A/10-b fıkrasında, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmelerinin nispi damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıştır.

  Ayrıca, 3/2/2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 31/1/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tablonun "I.Akitlerle ilgili kağıtlar" başlıklı bölümünün A/8 fıkrasında yer alan, resmî şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ile A/10-b fıkrasında yer alan 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmelerine "0" (sıfır) nispetinde damga vergisi uygulanacağı karara bağlanmıştır.

  Bu çerçevede, ilgi yazınız konusu sözleşmelerde yer alan "Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 20 nci maddesi kapsamında Türk Vatandaşlığının kazanılması amacıyla edindiğim bu taşınmaz/taşınmazları ... süre ile satmayacağımı taahhüd ederim." şeklinde yer alan ibarenin belli para içeren bir taahhüt olarak değerlendirilemeyeceği dikkate alındığında, yazınıza konu sözleşmelerin "Resmi şekilde düzenlenen gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri" ile "7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında düzenlenen ön ödemeli konut satış sözleşmeleri" mahiyetinde olması kaydıyla bu sözleşmelerde söz konusu ibareye yer verilmiş olması, 31/1/2017 günlü ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında sıfır "0" nispet damga vergisi uygulamasına engel teşkil etmeyecektir.”

  şeklinde görüş bildirilmiştir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim  Dursun CİN

  Başkan


  GENELYAZI:( 40 )

  27.02.2019

  Değerli Üyelerimiz,

  ARTES uygulamasına ait 1.6.128.0 Sürüm Yenilikleri portalimizin üyelere özel ARTES Destek-Sürüm Yenilikleri bölümünde ve aşağıda yayınlanmıştır.

  1. Tescil Belge Yenileme işleminde, “2018 Şubat öncesi basılmayan işlem nedeniyle” seçeneği seçildiğinde “Aracın dökülmemiş ruhsat kaydı bulunamadı.2” uyarısı verilmesine rağmen işleme devam etme hatası giderilmiştir.
  2. Geçici Trafik Belgesi işleminde, Kişide kısıt olması durumunda “Plaka Al” butonuna basıldığında işleme devam edememe hatası giderilmiştir.
  3. Plaka Değişikliği işleminde, plaka değişikliği nedeni “Ad Soyad/ Ticari Unvan Plaka Alma” seçildiğindeki adres bilgisinin güncellenememe hatası giderilmiştir.
  4. İlk Tescil işleminde; Evrak Seçimi ekranında; Sahiplik Belge Türü Fatura için aşağıdaki güncellemeler yapılmıştır.
   • “Düzenleyen Kurum” alan adı “Düzenleyen Kurum/Bayi” olarak güncellenmiş.
   • Faturayı Düzenleyen Kurumun İli ve Faturayı Düzenleyen Kurumun İlçesi alanları zorunlu alan olarak eklenmiştir
  5. Hurda (7020)- Mevcut Olmayan Araç işleminde Temsilci Tipi olarak Vekil eklenmiş ise işlem sonuç belgesindeki taahhüt metni “Aşağıda bilgileri yazılı aracın; 18/5/2017 tarihli ve 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun yürürlüğe girdiği 27/05/2017 tarihi itibariyle mevcut olmadığını beyan ve taahhüt ederim. Gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğumun tespiti halinde Türk Ceza Kanununun 206 ncı maddesinde bulunan “Bir resmi belgeyi düzenlemek yetkisine sahip olan kamu görevlisine yalan beyanda bulunan kişi, 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.” hükmü gereğince hakkımda takibat yapılacağını biliyorum.”kaldırılmıştır.
  6. Evrak Seçimi ekranında; Otomobil (M1, M1G) ve Kamyonet(N1, N1G) cinsi tam araçların sahiplik belge türü fatura ise ve aracın yurtiçi edinim olması durumunda, İleri butonuna basıldığında aşağıdaki uyarı mesajı verilerek, Evet seçildiğinde işleme devam edilmesi sağlanmıştır.
   • 'Otomobil (M1, M1G) ve Kamyonet(N1, N1G) cinsi araçların tescil işleminin bayiler tarafından yapılması gerekmektedir. Ancak Usül ve Esaslar'ın NOTERLER TARAFINDAN YAPILACAK İLK TESCİL İŞLEMLERİbaşlıklı bölümünde belirtilen 'ATY m. 13/8 kapsamındaki yetkililer tarafından ARTES'te tescili yapılamadığı için noterde tescil edilecek araçların ilk tescili' kapsamına giren araçlar M1, M1G, N1, N1G sınıfından olsalar dahi, bu araçların ilk tescil işlemleri noterde yapılır.

    İşleme devam etmek istiyor musunuz?'
  7. Kayıp Çalıntı Nedeni ile Plaka değişikliği işlemlerinde, araç durumu süresiz iptal (Tur=2) ise işleme izin verilmiştir.
  8. İlk Tescil işleminde, takografın kullanılacağı il ve ilçe bilgisi ekranda kullanıcıdan alınması sağlanmıştır.
   • İlk Tescil işleminde, Takograf Tespit Belgesi alanında 'Şehir İçi Kullanım Taahhütnamesi (Dijital Takografsız)' seçilirse takografın kullanılacağı il bilgisini zorunlu olarak ve ilçe bilgisini isteğe bağlı olarak kullanıcıdan alınacaktır.
   • İlk Tescil işleminde, Araç Bilgisi sekmesindeki Takograf donanım tipi ekleme butonunun sadece takograf eklenmesine izin verilen araç cinsleri için aktif , diğer araç cinslerinde ise pasif gelmesi sağlandı.
   • İşlem sonuç belgesindeki Takograf taahhütnamesi metnine Takografın Kullanılacağı İl ve İlçe bilgisi eklenmiştir.
  9. Sahip Bilgi Güncelleme işleminde, değişiklik nedenleri 'TC Vatandaşlığına Geçiş ya da 'KPS Sorgusu Gelmeyen Kayıt Düzeltme' seçilirse, telefon numarası alanı zorunlu alan olarak eklenmiştir.
  10. Tescilli Araç Geçici Trafik Belge İşlemlerinde araç durumu “Trafikten Çekme (Engelli-Ambulans Araç Satışı)” olduğunda C geçici trafik belgesinin seçilmesi sağlanmıştır.
  11. Geçici Trafik Belgeleri (Tescilsiz) işlemlerinde, araç cinsi “Yarı Römork veya Römork “ seçildiğinde, Geçici Trafik Belgesinde yer alan sigorta ve sürücü bilgileri alanlarında “Çekicisine Ait” ifadesi salt okunur olarak eklenmiştir.
  12. A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi işleminde, araç cinsi "Yarı Römork veya Römork" seçildiğinde ekranda “Çekicisine ait Sigorta poliçesini gördüm.” Seçimi eklenmiştir.
  13. Plaka Basım Talep Belgesi Verme işleminde; araç hisseli ise, tek hissedarın (veya temsilcisi) başvurusu üzerine işlemin yapılabilmesi için ekrana “Talep Eden Ekle” butonu eklenmiştir.
   • İşlem sonuç belgesine sadece başvuran hissedarın isminin çıkması sağlanmıştır.

  Çalınan Aranan araç kayıt kapatma durumundaki araçların plaka değişikliği yapabilmesi sağlanmıştır.


  25.02.2019 Değerli Üyelerimiz, 19.02.2019 tarihinde yayınlanan "Yeni Kurumsal Elektronik Posta Sisteminin Açılması Hk." başlıklı duyuruda yapılması gereken işlemler belirtilmişti. Yeni Kurumsal E-posta sistemi bugün (25.02.2019) itibariyle kullanılmaya başlanmıştır. Kurumsal E-posta hesabınıza Kullanıcı Adı alanına T.C. Kimlik Numaranızı, Şifre alanına da portal ve NBS de kullanılan şifreniziyazarak giriş yapabilirsiniz.Noterliğin adına açılan kurumsal e-posta hesabı için ise Kullanıcı Adı alanına Noterlik Kodu, Şifre alanına noter/noter vekilinin belirleyeceği şifre yazılarak giriş yapılacaktır. Noterliğe ait kurumsal e-posta adresinin şifresini Portale üye girişi yapan Noter veya Noter Vekili Benim Sayfam-Noterlik İşlemleri-Noterlik E-Posta Adresi Şifre Değiştirme sayfasından belirleyebilecektir. Kurumsal yeni e-posta hesabınıza; Portalimizin Benim-Sayfam bölümünde sağ üst köşede bulunan zarf simgesi tıklayarak veya e-posta uygulaması (Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Opera Mail vb) kullanarak erişebilirsiniz.E-posta hesabına giriş yaparken saat dilimi seçiminde "+3 İstanbul " seçilmelidir. Bilgilerinize sunarız.

  Hukuki Danışmanlık – 5935


  Ankara, 25.02.2019

  Özü : Islak İmza ve Mühür İçermeyen Geçici Kimlik Belgeleri Hakkında  ........................ NOTER ODASI BAŞKANLIĞINA

  ........................ NOTERLİĞİNE  İlgi : 02.03.2016 tarih ve 2016/3 sayılı genelge.


  İş sahipleri tarafından ibraz edilecek geçici kimlik belgesinin kimlik kartı teslim edilinceye kadar geçerli olduğu hususu ile geçici kimlik belgesinin bir örneği ilgi genelgemiz ile duyurulmuştur.

  İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün 19.02.2019 tarih ve 70819127-111.99-23573 sayılı yazısı ile; “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı başvurusu yapanlara, TCKK teslim edilene kadar 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 41 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan "Kimlik kartının kaybı veya değiştirilmesi nedeniyle yapılacak müracaatlarda, yenisi verilinceye kadar geçerli olmak üzere, usul ve esasları Bakanlıkça belirlenen geçici bir belge verilebilir." hükmü ile T.C. Kimlik Kartı Yönergesinin 22 nci maddesinin ikinci fıkrasındaki "Geçici kimlik belgesinde yer alacak bilgileri, belgenin şeklini ve geçerlilik süresini belirlemeye Genel Müdürlük yetkilidir." hükmü doğrultusunda geçici kimlik belgesi düzenlenmektedir.

  Genel Müdürlüğümüzce, nüfus müdürlüklerimizde işlem yoğunluğunun azaltılması için bugüne kadar sadece ıslak imzalı-mühürlü olarak düzenlenen geçici kimlik belgesi, barkodlu-karekodlu olarak da üretilmeye başlanacak; belgenin ıslak imzasız ve mühürsüz olarak düzenlenmesi esas olacaktır.

  Söz konusu barkod-karekod içeren belgelerin geçerliliği https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama adresinden veya e-Devlet belge doğrulama uygulaması üzerinden kontrol edilebilmektedir.

  İstisna olarak, talep etmeleri halinde vatandaşlarımıza ıslak imzalı-mühürlü geçici kimlik belgesi de düzenlenmeye devam edilecektir. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için, ıslak imzalı-mühürlü ve barkodlu- karekodlu örnekleri ekte gönderilen geçici kimlik belgelerinin her ikisinin de geçerli olduğubildirilmiştir.

  Bahse konu yazı doğrultusunda; ekte bir örneği yer alan ıslak imza ve mühür içermeyen geçici kimlik belgesi de, geçerlilik süresi içinde ibraz edilmesi ve https://www.turkiye.gov.tr/belge-dogrulama adresinden veya e-Devlet belge doğrulama uygulaması üzerinden doğrulanması koşuluyla ilgililerin kimlik tespitinden kullanılabilecektir.

  Anılan husus ilgi genelgenin (6.5.b) başlığına eklenmiştir.

  Bilgi edinilmesini rica ederim.
  Dursun CİN

  Başkan


  Ek: Islak İmza ve Mühür İçermeyen Geçici Kimlik Belgesi Örneği


  (GENEL YAZI: 35 )

  DÜZCE 4. NOTERLİĞİNDE ÇALIŞTIRLMAK ÜZERE DENEYİMLİ KATİP VE KATİBE ARANMAKTADIR. BİLGİ İÇİN NOTER BEYLE GÖRÜŞEBİLİRSİNİZ.

  BÜYÜKÇEKMECE 15. NOTERLİĞİNDE ÇALIŞMAK ÜZERE BEYLİKDÜZÜ CİVARINDA OTURAN DENEYİMLİ BAY VE BAYAN KATİP VE KATİBE ALINACAKTIR.MÜRACAAT İÇİN TLF NUMARANIZI VE CV NİZİ MESAJ BIRAKIRSANIZ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.