yüklenme senedi

 • [size=small]YURTİÇİNDE GÖREVLENDİRİLEN KAMU PERSONELİNE MAHSUS YÜKLEME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ[/size]
  1- İlgili mevzuat hükümlerine göre: (1) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünce kısmen veya tamamen finanse edilmek suretiyle mesleğimle ilgili konularda ilgili kanunlara göre öğrenim yapmak, yetiştirilmek eğitilmek, bilgimi[size=small] artırmak, araştırma-inceleme-etüt veya staj ya da lisansüstü bir öğrenim yapmak veya benzeri bir nedenle geçici süreli görevlendirilmek üzere Ankara Üniversitesine lisansüstü eğitimimi tamamlayacağım vakit kadar süreyle gönderileceğimden aşağıdaki şartların aynen kabulünü ve işbu yükleme senedi hükümlerinin her ne suretle olursa olsun tarafımdan ihlal edilmesi halinde bu yükleme senedinde yazılı müeyyidelerin hakkımda aynen ve tamamen tatbik edileceğine rıza ve muvafakatımı beyan ederim. [/size]
  [size=small]2- [/size][size=small]Yukarıda yazılı maksatla Ankara Üniversitesine gönderildiğim taktirde, halen bulunduğum vazifemden devamlı olmak kaydıyla (yabancı dil eğitimi için gerekli süre dahil ) her ne suretle olursa olsun fiilen alakamın kesildiği tarih ile görevime resmen döndüğüm tarih arasında geçen müddet kadar (1) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün herhangi bir yerde gösterdiği veya göstereceği herhangi bir görevi kayıtsız ve şartsız kabul ve ifa etmeyi şimdiden taahhüt ederim. [/size]
  [size=small]3- [/size][size=small]Yukarıda maddeler mucibince gönderildiğim Ankara Üniversitesinden izin süremin sonunda derhal Karadeniz Teknik Üniversitesi’ ndeki görevime başlayacağımı ve bilhassa izinsiz geçici veya sürekli olarak kalmayacağımı ve izin süremin sonundan itibaren her halde yol süresi hariç en geç onbeş gün içinde döneceğimi, aksi taktirde iş bu yükleme senedinin altıncı maddesi hükümlerinin aynen tatbik edileceğine rıza ve muvafakatımı beyan ederim. [/size]
  [size=small]4- [/size][size=small]Ankara Üniversitesinde[/size][size=small] kaldığım sürede gerek T.C kanunlar, tüzükler, yönetmelikler ve kararlarına gerek bu yüklenme senedi hükümlerine aykırı fiil ve hareketlerin bulunması durumunda geri çağrılabileceğimi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesine dönmeye mecbur edildiğim takdirde hakkımda yine işbu yükleme senedinin altıncı maddesinde yazılı müeyyidelerle birlikte mevzuatımızın icab ettirdiği hukuki ve cezai tatbikatın icrasına rızaya muvafakatımı ayrıca beyan ve ikrar ederim. [/size]
  [size=small]5- [/size][size=small]Bu yüklenme senedinin tanziminden itibaren Karadeniz Teknik Üniversitesinde iş bu yüklenme senedinin icabı olan mecburi hizmetimin ifası sırasında inzibatı veya cezai yollardan meslekten veya devlet memurluğundan muvakkaten veya daimi olarak çıkarıldığım, veya müstafi addedildiğim ya da istifa suretiyle ayrıldığım taktirde eksik kalan mecburi hizmet süremle orantılı ve %50 fazlası ile birlikte müfredatı aşağıda altıncı maddede belirtilen bilcümle matlubatı yine bu altıncı maddede tespit edilen hukuki esaslara kayıtlı olmak şartıyla (1) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne nakten ve tamamen ödemeyi taahhüt ederim. [/size]
  [size=small]6- [/size][size=small]Yukarıdaki (1.maddede) yazılı sebeple Ankara Üniversitesinde bulunmamdan dolayı yurt içi aylık, aidat, ücret, tazminat, gibi adlar altında yapılan her türlü ödemeler ile yol ve ikamet giderlerini ve bu hususlara ilave olarak şahsım adına programım içinde veya dışında her ne sebeple ve şartla olursa olsun sarf edilen meblağın %50 fazlasıyla birlikte, beşinci maddede belirtilen nedenlerden dolayı eksik mecburi hizmet sürem bulunduğu takdirde eksik hizmet süremle orantılı olarak Türk Lirası olarak hesaplanacak tutarın %50 fazlasıyla birlikte Türk Parası tutarını, protesto keşidesine ve hüküm ihtihsaline hacet kalmaksızın nakten ve defaten ya da bana verilen süre içerisinde eşit taksitlerle (1) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne ödeyeceğimi ve keza işbu maddede yazılı giderler ile buna bağlı her türlü harcamanın %50 fazlasını taksitle ve faiz nisbetinin borç tutarına ödeme günündeki yasal faizi ile birlikte uygulanmasını şimdiden taahhüt ve kabul ederim. [/size]
  [size=small]7- [/size][size=small]Kendi isteğimle öğrenimimi bıraktığım, Kurumumun izni dışında öğrenim yerimi veya dalımı değiştirdiğim, ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve öğrenim planında yazılı hususlara riayet etmediğim, izinsiz olarak yabancı veya yerli bir müesseseden burs aldığım, birinci maddede belirtilen lisansüstü eğitimi için Ankara Üniversitesine gönderiliş sebebimle ilgili olarak çıkmış veya çıkacak olan kanun, tüzük, yönetmelik ve tüm mevzuat hükümlerine uymadığım ve yükleyecekleri mükellefiyetlere rıza göstermediğim, lisansüstü eğitimimi tamamlamadan döndüğüm veya başarılı olamadığım taktirde tarafıma yapılan masrafların tümünü %50 fazlasıyla birlikte altıncı maddede belirtilen usul ve şartlarla tahsil edilmesinin ve dördüncü maddede belirtilen işlemlerin hakkımda uygulanabileceğini şimdiden kabul ederim. [/size]
  [size=small]8- [/size][size=small]İş bu yüklenme senedinin tatbikatından doğacak bilcümle ihtilafların halinde Trabzon Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır. [/size]
  [size=small]9- [/size][size=small]Bu yükleme senedinin doğacak borç ve hesaplar için Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğünün kayıt ve defterleri muteber ve makbul olup; ‘’Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 287. Maddesi gereğince esas ve delil olarak kabul edilip ve başkaca delilleri aranmayacaktır.’’ [/size]
  [size=small]10- [/size][size=small]Bu yüklenme senedi ile ilgili ihtilaflarda bana yapılacak tebliğ için açık adresim (5) olup, adresimdeki değişiklikleri iadeli taahhütlü mektuplarla derhal bildirmeyi, bildirmediğim takdirde, yukarıdaki adrese çıkarılacak, bila tebliğ iade edilse dahi, bütün tebligatı şahsıma yapılmış olarak kabul ve beyan ederim. [/size]
  [size=small]11- [/size][size=small]Onbir maddeden ibaret olan bu yüklenme senedi (6) ……/……/…………. tarihinde iki nüsha olarak (1) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne takdim edilmiş olacaktır. [/size]
  [size=small]TAAHHÜT EDENİN : [/size]
  [size=small]ADI ve SOYADI : [/size]
  [size=small]İMZASI : [/size]
  [size=small]ÜNVANI :[/size]
  [size=small] KURUM SİCİL NO : [/size]
  [size=small]T.C KİMLİK NO : [/size]
  [size=small]EV ADRESİ : [/size]


  [size=small]Yukarıdaki yüklenme senedinin imza sahibi olan (7) ……………………………………………………………… iş bu yüklenme senedi hükümlerinden birisini ihlal ettiği taktirde ilgili makamlarca istenen meblağın tamamının tediyesini müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatıyla müteahhit bulunduğumuzu ve ödenmesi istenen paraya yüklenme senedinin ihdas tarihinden itibaren ve vari yıllık kanuni faiz yürütülmesini ve ihtilaf vukuunda (4) Trabzon Mahkeme ve cari Dairelerinin yetkili olacağını kabul eder ve yukarıdaki yüklenme senedi metin ve muhtevasına bizlerin asıl taahhüt eden borçlu gibi vakıf olduğumuzu, iş bu meteselsil kefaletnamenin (6)……/……/…………/ tarihinde müştereken imza ile (1) Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne teslim edileceğini beyan ederiz. [/size]


  [size=small]MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTEŞELSİL KEFİLLER (2 KİŞİ): [/size]
  [size=small]ADI ve SOYADI : ADI ve SOYADI : [/size]
  [size=small]İMZASI : İMZASI : ÜNVANI : ÜNVANI :[/size]
  [size=small] KURUM SİCİL NO : KURUM SİCİL NO :[/size]
  [size=small] T.C.KİMLİK NO : T.C KİMLİK NO : [/size]
  [size=small]EV ADRESİ : EV ADRESİ : [/size]


  [size=small]Yukarıdaki imzalar, taahhüt eden……………………………………………………………………… ile müşterek borçlu ve müteselsil kefiller…………………………………………………………………………………….. ve ………….... …………………………………………………….. tarafından huzurumdan atılmıştır. [/size]  [size=small]DAMGA PULU[/size]  [size=small]Bu işlemden daha önce yapan varmı[/size]

 • MÜŞTEREK BORÇLU VE MÜTEŞELSİL KEFİLLER için eşlerin (Evli iseler )muvafakatı alınması vukuatlı nüfus kayıt örneği işleme eklenmesi gerekli diye biliyorum. Miktar üzerinden yalnız harç alınması gerekli Daha önce biz yapmıştık ama miktarı ilgililer söylemiştiler.

 • ali bey yaptım ben
  öğrenciden bedeli öğrendik
  o bedeli yazdık evrağa kefalet tutarı diye
  ondan sonra 33.8 den kayda aldık
  kefiller bekarsa 1 imza olarak
  kefilin biri evli ise 2 imza, kefilin ikiside evli ise 3 imza alarak eş rızasınıda aynı evrak içinde yazarak işlemi tamamladık.
  kefillere kefalet tutarını yazdırdık.
  ama dikkat ederseniz 6. maddede %50 fazlası ile diye yazıyor
  makbuzu kayda alırken
  kefalet tutarına %50 ekleyerek almanızı öneririm arcın eksik alınmasın diye